Извештај са 7. седнице Општинског већа Општине Бачки Петровац

 Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 22.09.2016. године сазвао 7. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

 Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Wерле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:           

- усвајање записника са 6.седнице Општинског већа

1. Разматрање  и усвајање Извештаја о извршењу Годишњег плана рада ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2015/2016 годину и Годишњег плана рада ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2016/2017 годину,

2. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о допуни одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац,

3. Разматрање и утврђивање предлога Решења о избору чланова Комисије за планове,

4. Разматрање и утврђивање предлога:

 а) Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петров

 б) Решења о именовању в.д. директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,

5. Разматрање и утврђивање предлога:

 а) Решења о престанку функције директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,

 б) Решења о именовању в.д. директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки Петровац,

6. Разматрање Извештаја Комисије за оцену пројеката из области заштите животне средине,

7. Разматрање и давање сагласности на измене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у позоришту Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу,

8. Разматрање и усвајање Анализе стања безбедности саобраћаја на путевима општине Бачки Петровац за 2015 године,

9. Разматрање и усвајање Главног пројекта саобраћајне сигнализације на општинским путевима и улицама за насељено место Маглић,

10. Разматрање мишљења Правобраниоца општине Бачки Петровац везано за раскид уговора о закупу парцела у радној зони у Бачком Петровцу,

11. Разматрање и доношење другостепеног решења поводом жалбе Швоња Зузане из Кулпина на решење Инспектора за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац,

12. Разматрање  и доношење:

а)  Решења о изменама и допунама Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,

б) Решења о изменама и допунама Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа КСП „комуналац“ Маглић,

ц) Решења о изменама и допунама Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“Бачки Петровац,

13. Разматрање и утврђивање предлога: 

а) Решења о разрешењу директора Туристичке организације општине Бачки Петровац,

б) Решења о именовању в.д. директора Туристичке организације општине Бачки Петровац.

Након што је усвојен записник са 6.седнице чланови Општинског већа  су једногласно усвојили Извештај о извршењу Годишњег плана рада ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2015/2016 годину и Годишњи план рада ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2016/2017 годину и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Затим су чланови општинског већа размотрили предлог Одлуке о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине Бачки Петровац, предлог Решења о избору чланова Комисије за планове где су предложили за председника Комисије Анушјак Милана из Бачког Петровца и чланове Бенка Петера из Бачког Петровца, Небојшу Стојисављевића из Маглића, Ивану Тамаш из Новог Сада која је предложена од стране Покрајинског секретаријата за урбанизами и заштиту животне средине у Новом Саду , Аурелу Шимудварац Лучи из Новог Сада која је именована од стране Покрајинског секретаријата за урбанизамиИ заштиту животне средине у Новом Саду, Мирослав Частвен из Бачког Петровца и Јан Варга из Бачког Петровца на период од 4 године и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Једногласно су утврђени предлози  Решења о разрешењу директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац којим је разрешена дужности директора Александра Арсенин и Решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац којим је предложена за вршиоца дужности директора Биљана Дракулић, затим Решење о престанку функције директора ЈКП “Прогрес” Бачки Петровац којим престаје функција директора ЈКП “Прогрес” Владимиру Турану јер је исти поднео оставку на место директора и Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП “Прогрес” Бачки Петровац којим је предложен Кабић Љубомир из Новог Сада за вршиоца дужности директора ЈКП “Прогрес” Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Извештај Комисије за оцену пројеката из области заштите животне средине није усвојен из разлога што већина удружења која су предала захтев за доделу средстава из буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2016 годину већ добили средства за своје пројекте и рад из буџета Општине Бачки Петровац у априли месецу текуће године и из разлога што је тренутна финансијска ситуација у Општини Бачки Петровац проблематична због повраћаја месног самодоприноса.Такође није дата сагласност на измене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у позоришту Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу јер је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у позоришту Словачко војвођанско позориште у Бачком Петровцу донет од стране ненадлежног органа.

 Након тога су чланови општинског већа једногласно усвојили Анализу стања безбедности саобраћаја на путевима Општине Бачки Петровац за 2015 годину и Главни пројекат саобраћајне сигнализације на општинским путевима и улицама за насељено место Маглић, те проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Такође су чланови општинског већа прихватили и мишљење Правобранилаштва Општине Бачки Петровац у коме је наведено да су испуњени услови за раскид Уговора о давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта простом изјавом воље Општине Бачки Петровац за закупце „КМБ Бета“ Бачки Петровац и Хашка „Г&М“ као и да треба отпочети преговоре о споразумном раскиду Уговора давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта са „Агротраде“ из Бачког Петровца, „Пакс“ из Новог Сада, Боснић Слободанском из Новог Сада, Триашка Маријаном из Бачког Петровца и „Терминг“д.о.о.из Београда и предложили правобранилаштву да отпочне активности  на раскиду уговора са закупцима парцела у радној зони у Бачком Петровцу на основу принципа из поднетог Мишљења правобранилаштва Општине Бачки Петровац.Након тога је донето другостепено Решење којим се одбија жалба Швоња Зузане из Кулпина као неоснована и потврђује се првостепено решење Инспектора за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац број 501-23/2016-04 од 17.05.2015 године као  правилно и на закону засновано. Донет је и Закључак о исправци Решења о разрешењу чланова Надзорних одбора Јавних предузећа ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, КСП „Комуналац“ Маглић из Маглића и „Дирекције за изградњу општине Бачки Петровац“ Бачки Петровац које је Скупштина општине донела дана 19.07.2016 године. Једногласно је утврђен и предлог Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Бачки Петровац којим је разрешен  дужности директора Адамовић Дарио и Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац којим је предложен Павлис Јан из Бачког Петровца и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење.

   Председник општине Срђан Симић је 7. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 22.септембра 2016. године у 18,00х.

SNS plagat 2024r

IZB

UZBUNJIVANJE

sdsadas

vakcina19

kulen3

JAVNO DOSTAVLJANJE

kupci 1

baner2022

izbori2022

Popis

zastava222BANER

Budi popisivac

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

ex6

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика