Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 09.11.2022. godine održana je 85. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, , Srđan Stojanović i Gavra Govorčin , Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.
Opravdano odstni: Bojana Ilišević.
Zapisnik je vodiio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte, zajedničke poslove Predrag Bojanić i opštinski pravobranilac Vladislav Tarnoci

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

D n e v n i   r e d

 

1. A)Razmatranje Izveštaja o radu opštinskog štaba za vanredne situacije za 2021 godinu , te donošenje  zaklјučka povodom istog;

B) Razmatranje Godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije za za 2022 godinu, te donošenje  zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu;

3. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bački Petrovac za period 01.01.2022-30.09.2022. godine.

4. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac.

5. Rzmatranje izmena plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu te donošenje zaklјučka povodom istog.

6. Razamtranje predloga programa za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.

7. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade - 570-1

8. Razmatranje nacrta te utvrđivanje predloga Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade - 570-3

9. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o stalnoj budžetskoj rezervi-sanacija požara Ivanova konoba

10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o povećanju aproprijacije-biblioteka

11. A)Razmatranje Izveštaja o radu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje  zaklјučka povodom istog;

 B) Razmatranje Godišnjeg plana rada Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina za školsku 2022/2023 godinu, te donošenje  zaklјučka povodom istog;

        12.  Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-stručna literatura;

        13.   Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve-vanredne situacije;

14. Pitanja i predlozi;  

 

Nakon Usavajanja gore navedenih zapisnika Opštinsko veće je krenulo sa razmatranjem tačaka dnevnog reda. 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a  se Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije 2021/2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. B) Godišnji plan rada opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022/2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.

Povodom 3. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet zaklјučak  kojim se P r i h v a t a   Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2022-30.09.2022. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

 

Povodom 4. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto  Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo zaklјučak Vrši se izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2022. godinu, i to:Nabavka usluga, pozicija 0006 – ODRŽAVANјE JAVNE RASVETE, RADOVI SA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA, OREZIVANјE GRANјA DRVEĆA I SKIDANјE SNEGA SA KROVOVA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, menja se procenjena vrednost javne nabavke.

Procenjena vrednost bez PDV iznosi „4.200.000,00“ dinara.

Povodom 6.tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo program za rad Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu. Povodom 7. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo zaklјučak kojim se  U t v r đ u j e   predlog Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade 570-1 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 8. Tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo zaklјučak kojim se  U t v r đ u j e   predlog Rešenja o otkupu posebnih delova zgrade 570-3 i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 9. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve-sanacija požara Ivanova konoba.

Povodom 10. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Rešenje  o povećanju aproprijacije-biblioteka;

Povodom 11. tačke dnevnog reda opštinsko veće oppštine Bački Petrovac je donelo Zaklјučak  a)  P r i h v a t a  s e  Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2021/2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.b)  P r i h v a t a  s e  Godišnji plan rada „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2022/2023. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 12. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-stručna literatura;

Povodom 13. tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve-vanredne situacije;

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,45 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

банер сајт српски ћирилица

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика