Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

skupstina1

skupstina2

 

И З В Е Ш Т А Ј
са XX седнице Скупштине општине Бачки Петровац
(20.07.2018. године)

Двадесета седница Скупштине општине Бачки Петровац је одржана дана 20.07.2018. године, са почетком у 10,04 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.
Седници је присуствовало 28 одборника Скупштине, и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић, Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан Шуљан, Властислав Урбанчек, Ондреј Фекете, Ана Хуђанова, Павел Жембери, Мирослав Чеман, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Дарко Валенћик, Борис Бркљач, Срђан Илијевски и Немања Појужина.
Свој изостанак са седнице нису оправдали одборници: Јан Бохуш, Павел Пагач и Миланко Коларски.
Сем одборника XX седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Ана Врбовски, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Ондреј Бовђиш, правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Предраг Бојанић, Радомир Зотовић и Милан Анушјак, помоћница председника Општине Бачки Петровац Јасна Шпрох, директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, в.д. директорке Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац Ана Спевак, директорка Музеја војвођанских Словака Ана Сеч-Пинћир, директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, директорка ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац Зузана Пашић, директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, заменик председнице Савета МЗ Маглић Жељко Босанчић, новинари - Катарина Гажова, из словачког недељника „Hlas ľudu“, Мариа Ловреова из ТВ „Petrovec“, Ана Петрашова из „Rádia Petrovec“, Виера Дорчова-Бабјакова из Радио телевизије Војводине – рубрика програма на словачком језику, Петар Девић представник Општинског удружења инвалида рада, Јурај Мучаји представник Општинског удружења пензионера и грађанин Богдан Крчмар.
На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да седници присуствује 25 одборника СО-е (у току седнице, у рад Скупштине су се прикључила још три одборника), што је био довољан број за пуноважно одлучивање.
У наставку, председник Скупштине је презентирао следећи предлог дневног реда:

- Усвајање записника са 19. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је
одржана дана 12.06.2018. године;
1. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења
непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац;
2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о уређивању поступка ексхума-
ције;
3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о регресирању трошкова превоза
ученика и студената у Општини Бачки Петровац;
4. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу в.д. директора
Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац;
б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању директора
Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац;
5. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине
Општине Бачки Петровац за 2018. годину – I и II квартал;
6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о првом ребалансу буџета Oпштине
Бачки Петровац за 2018. годину;
7. Одборничка питања.

Предложени дневни ред је утврђен једногласно, са 25 гласова „ЗА“.
Пре преласка на тачке из утврђеног дневног реда, председник Скупштине је на основу изјаве одборника СО-е Бачки Петровац из Гложана, Павела Пагача, са Изборне листе „Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак“, која је поднета дана 13.07.2018. године обавестио присутне и јавност да ће именовани одборник убудуће иступати као независни одборник а не као представник владајуће коалиције.
Након тога се прешло на поједине тачке из утврђеног дневног реда.
Без уводних образлагања и расправе донета је Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац (са 24 гласа „ЗА“) и Одлука о уређивању поступка ексхумације (са 26 гласа „ЗА“).
Краће образложење у вези предлога нове Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената у Општини Бачки Петровац је дала начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат. Пошто у расправи није било учесника, одборници су са 25 гласова „ЗА“ донели наведену Одлуку.
Поводом четврте тачке дневног реда и уводних напомена председника Скупштине општине, отворена је обједињена расправа у вези обе подтачке. У расправи није било учесника. На основу спроведеног јавног гласања са 27 гласова „ЗА“ је донето Решење о разрешењу в.д. директора Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац. Такође, са 27 гласова „ЗА“ је донето Решење о именовању директорке Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац – Ане Спевак, професора словачког језика и књижевности из Бачког Петровца, на период од четири године од дана именовања.
Извештај о извршењу Програма рада Скупштине Општине Бачки Петровац за 2018. годину – I и II квартал је усвојен без расправе и примедби, са 27 гласова “ЗА“.
На почетку шесте тачке дневног реда председник Скупштине је сумирао материјал који су добили у руке одборници Скупштине општине. Посебно је презентиран амандман на предлог Одлуке о првом ребалансу буџета Oпштине Бачки Петровац за 2018. годину, који је поднет од стране одборника Бранислава Козарова, одборника из Кулпина (амандман је прихваћен од стране Општинског већа и на тај начин је постао саставни део предлога Одлуке) а такође и мишљење и предлог, који је дат у вези овог питања од стране Комисије за буџет и финансије са седнице од 18.07.2018. године. У наставку, кратко уводно образложење у вези предлога Одлуке о првом ребалансу буџета Oпштине Бачки Петровац за 2018. годину је дала руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Ана Врбовски (главни разлог за ребаланс буџета – враћање средстава самодоприноса грађанима Општине Бачки Петровац – недостатак средстава). Уследила је дужа расправа, у којој су учествовали одборници: Мирослав Чеман, Спасоје Проданов, Павел Марчок, Здено Ђивјак и Ондреј Фекете. На постављена питања и примедбе одговор је дао председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. На крају расправе и спроведеног јавног гласања, одборници СО-е су са 27 гласова „ЗА“ донели Одлуку о првом ребалансу буџета Oпштине Бачки Петровац за 2018. годину.
Под тачком 7. - „Одборничка питања“ – председник Скупштине је омогућио одборницима Ондреју Фекетеу, Спасоје Проданову и Павелу Марчоку да се изјасне о датим одговорима, које су добили на постављена одборничка питања и предлоге дате на XIX седници Скупштине општине. Допуну својих одговора су дали: директорка ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац Зузана Пашић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. Уследило је и постављање неколико нових одборничких питања одборника Ондреја Фекетеа, Спасоје Проданова, Певала Марчока те констатација одборнице Драгице Пејковић.
Овим је XX седница Скупштине општине Бачки Петровац закључена у 11,30 часова.