Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

 Десета седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 30.01.2017. године, са почетком у 18,03 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 Седници је присуствовало 30 одборника Скупштине општине Бачки Петровац,

и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић,  Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан Шуљан, Властислав Урбанчек, Јан Бохуш, Ондреј Фекете,  Ана Хуђанова, Павел Пагач, Павел Жембери, Мирослав Чеман, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Дарко Валенћик, Борис Бркљач и Срђан Илијевски.

 Одборник Немања Појужина је оправдао свој изостанак са седнице.

 Сем одборника 10. седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошко Богуновић, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комуналне и инспекцијске послове Ондреј Бовђиш, правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Александар Накић, Предраг Бојанић, Радомир Зотовић, Милан Анушјак, помоћница председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох, Душко Лукач, комунални инспектор Општинске управе Општине Бачки Петровац,  директорка ПУ „Вчиелка“ Зузана Пашић, в.д. директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац љубомир Кабић, в.д. директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, в.д. директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, в.д. директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, новинари: Јарослав Чиеп из словачког недељника „Хлас ľуду“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац, Мирослав Хемела  из Радија Нови Сад - словачка редакција, Петар Девић представник Општинског удружења инвалида рада, Јурај Мучаји представник Општинског удружења пензионера и грађани Јан Бртка и Мартина Мартинко-Саболчки.

 На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 30 одборника СО-е, што је био довољан број за пуноважно одлучивање.

 Након тога председник Скупштине је презентирао следећи предлог дневног реда:

- Усвајање записника са 9. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана

28.12.2016. године;

1. а.) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања те доношење Решења о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине општине  Бачки Петровац (Дарко Валенћик);

    б.) Давање свечане изјаве новоизабраног одборника Скупштине општине Бачки Петровац  и њено потписивање;

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, за период од 01.01.2016. до 01.12.2016. године;

3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о усвајању Почетног ликвидационог биланса ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“, Бачки Петровац – у ликвидацији;

4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац;

5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насељима Општине Бачки Петровац;

6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о изменама одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје;

7. Разматрање предлога те доношење Решења о измени Решења о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац;

8. Одборничка питања.

 

 У наставку седнице, одборник Ондреј  Фекете је дао примедбу на предлог дневног реда те је предложио, да се као 7. тачка дневног реда разматра питање о коме се није расправљало а ни одлучивало на 10. – нереализованој седници СО-е Бачки Петровац сазваној по хитном поступку, на захтев 12 одборника СО-е Бачки Петровац, 18.01.2017. године:

- Разматрање предлога те доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова

Комисије за спровођење избора чланова Савета Месне заједнице Гложан.

 Такође, председник Општине Бачки Петровац је дао предлог, да се тачка 4. предложеног дневног реда по хитном поступку допуни са подтачком б. те да се под истом разматра питање:

б.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац.

 Поводом овог предлога, одборницима СО-е је пре почетка седнице подељен Закључак Општинског већа Општине Бачки Петровац те предлог наведене Одлуке.

 У вези ових предлога, спроведено је гласање.

 За предлог одборника Фекете Ондреја „ЗА“ је гласало 9 одборника, 16 одборника је било „ПРОТИВ“ а 1 је био „УЗДРЖАН“. На основу резултата гласања је констатовано да предлог именованог одборника није усвојен.

 „ЗА“ предлог председника Општине Бачки Петровац су гласала 23 одборника, те је констатовано, да се предлог дневног реда а што се тиче тачке 4. допуњује са подтачком б, те је 4. тачка дневног реда  гласила:

 4. а.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац (станови у јавној својини);

 б.) Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац (грађевинско земљиште у државној својини).

 Овако допуњени предлог дневног реда је утврђен са 23 гласа „ЗА“.

  Записник са ИX седнице СО-е Бачки Петровац је усвојен без примедби, такође са 24 гласа “ЗА”.

Под 1. тачком дневног реда – подтачка а. - одборници су без расправе са 30 гласова “ЗА” донели Решење о потврђивању одборничког мандата ново изабраном одборнику Скупштине – Дарку Валенћику, инг. пољопривреде из Кулпина. Под подтачком б. нови одборник  СО-е је дао и потписао свечану изјаву. Уједно је дао изјаву да ће убудуће наступати као независни одборник.

У вези 2. и 3. тачке дневног реда, одборници су без додатних образлагања и расправа усвојили  Извештај о раду и финансијски извештај ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, за период од 01.01.2016. до 01.12.2016. године и донели су Одлуку о усвајању Почетног ликвидационог биланса ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“, Бачки Петровац – у ликвидацији.

Поводом 4.а. подтачке, без додатног образлагања и расправе са 25 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 1 „УЗДРЖАН“ глас, донета је Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац (станови у јавној својини).

Што се тиче 4.б. подтачке, уводно образложење је дао правобранилац Општине Бачки Петровац Владислав Тарноци. У дужој расправи која је након тога вођена учествовали су одборници:  Спасоје Проданов, Павел Марчок, Драгица Пејковић, Мирослав Чеман и Јан Бохуш. Такође, у расправи су учествовали и  члан Општинског већа Општине Бачки Петровац Радомир Зотовић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. На крају расправе, са 30 гласова „ЗА“, донета је Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац (грађевинско земљиште у државној својини).

Уводно образложење у вези 5. тачке дневног реда је дао Душко Лукач, комунални инспектор Општинске управе Општине Бачки Петровац. У краткој расправи поводом овог питања је учествовао одборник Павел Марчок а допуну уводног образложења предлога Одлуке је дао председник општине Срђан Симић. Одлука о измени Одлуке о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у насељима Општине Бачки Петровац је на крају донета са 24 гласа „ЗА“ и 4 гласа „УЗДРЖАНИ“.

Пошто додатно образложење у вези 6. тачке дневног реда није тражено, отворена је расправа у вези исте. У расправи није било учесника те је на основу јавног гласања констатовано да је са 20 гласова „ЗА“, 1 „ПРОТИВ“ и 3 „УЗДРЖАНИ“ донета Одлука о изменама одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје.

Предлог Решења о измени Решења о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац је презентиран од стране председника СО-е Бачки Петровац. Пошто питања а ни расправе у вези истог није било, спроведено је јавно гласање те је са 25 гласова „ЗА“ исто донето.

На крају седнице СО-е, под 8. тачком дневног реда, одборници Јан Бохуш, Спасоје Проданов, Ондреј Фекете и Ана Хуђанова су поставили одборничка питања а на поједина постављена питања одговоре су дали председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић и председник СО-е Бачки Петровац Јан Шуљан.

 Овим је 9 седница СО-е закључена у 20,08 часова.