Izveštaj sa XVI sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 06.12.2021. godine održana je XVI sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 17,05 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča.


Sednici su pored dr Jana Jovankoviča prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Šulјan, Tatiana Vujačić, Dragica Pejković, Veroslava Slјuka Cerovski, Jan Jovankovič, Jan Čanji, Darko Stojanović, Anna Stojanović, Martina Martinko Sabolčki, Tatiana Nosalј, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Momčilo Gagić, Karolina Halupka, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Rajko Perić i Želјko Bosančić.
Odsutni: Ondrej Fekete, Jarmila Balažova, Nemanja Pojužina i Srđan Ilijevski.
Osim odbornika Skupštine opštine sednici su prisustvovali: predsednica Opštine Bački Petrovac Jasna Šproh, zamenik predsednice Opštine Bački Petrovac Srđan Simić, članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac Mihal Hatalјa i Ondrej Bovdiš, sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Pavel Severinji, načelnica Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, pravobranilac opštine Vladislav Tarnoci, rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, direktor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac Nebojša Marušić, v.d. direktora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bilјana Drakulić, v.d. direktora JKP „Komunalac“ Duško Ilić, direktorka OŠ „Žarko Zrenjanin“ Darinka Milanović. Prisutni novinari: Maria Dankova iz TV Petrovac, Miroslav Babjak iz radija „Nový radio Petrovec“, Miroslav Hemela iz slovačke redakcije Radija Novi Sad i Ana Horvatova iz nedelјnika „Hlas ľudu“.

Sednicu je otvorio dr Jan Jovankovič, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N I R E D

 

- Usvajanje zapisnika sa XV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održanih dana 22.11.2021. godine;
1. Predlog za promenu Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac broj: 011-36/2019-02 od 19.06.2019. godine.

2. Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2020. godinu;

3. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;

4. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2020/2021 godinu;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić za školsku 2021/2022 godinu;
5. Razmatranje predloga, te donošenje Odluke o trećem rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;

6. Odbornička pitanja.

Najpre je bez primedbi usvojen Zapisnik sa XV sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac, održane dana 22.11.2021. godine, nakon čega se prešlo na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o pristupanju promeni Poslovnika Skupštine Opštine Bački Petrovac broj: 011-36/2019-02 od 19.06.2019. godine.
Povodom 2. tačke dnevnog reda primlјena je k znanju Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2020. godinu;
Povodom 3. tačke dnevnog reda primlјena je k znanju Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
Povodom 4. tačke dnevnog reda, usvojeni su Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022. godinu OŠ „Žarko Zrenjanin“ Maglić.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta je Odluka o trećem rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu;
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nije bilo pitanja, predloga niti primedbi.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda dr Jan Jovankovič se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 18,10 časova.

NAPOMENE:

Akti koje Skupština opštine donosi na svojim sednicama, objavlјuju se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Zapisnici sa sednica Skupštine opštine se po pravilu nalaze u materijalu uz poziv za narednu sednicu Skupštine opštine, koji se redovno objavlјuje na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика