IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2018. GODINI

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 4. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj VIII sednici održanoj dana 23.01.2019. godine, u s v o j i o


I Z V E Š T A J
O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
U 2018. GODINI


U 2018. godini je održano 5 sednica Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac i to:
- III - 18.1.2018. godine,
- IV - 7.3.2018. godine,
- V - 4.10.2018. godine,
- VI - 9.11.2018. godine i
- VII - 10.12.2018. godine.
Sastav Saveta se u toku 2018. godine menjao u dva navrata. Na početku godine Savet su sačinjavali: Milina Kišgeci, Jasna Šproh, Valerija Fabian-Potfaj, Ana Medovarski, Dragica Jovišević, dr Jan Varga-predsednik Saveta, Marina Milјanović, Zuzana Pašić i Maria Balaž-zamenica predsednika Saveta.
Umesto Marine Milјanović – predstavnice Republičkog fonda za zdravstveno Osiguranje – Ispostava Bački Petrovac u junu t.g. izabrana je Isidora Golubović a u oktobru, umesto dr Jana Varge i Marie Balaž, izabrane su dr Tatjana Deman-Javornik i Ana Greksa.
U novom sastavu održane su 2 sednice. Na VI sednici Saveta za zdravlјe došlo je do izbora novog predsednika i zamenice predsednika Saveta (dr Tatjana Deman-Javornik, med. sestra Ana Greksa). Na navedenoj sednici je sačinjen i predlog članova Radne grupe za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac 2019 - 2025. Na osnovu ovog predloga Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je svojim Rešenjem od 23.11.2018. godine obrazovalo Radnu grupu u sastavu: dr Tatjana Deman-Javornik – predsednica Radne grupe, dr Jan Šulјan, Dragica Jovišević, Ana Medovarski, Ana Greksova i Svetoslav Majera. Radna grupa je do kraja 2018. godine održala tri sednice.
Savet za zdravlјe je na svojim sednicama razmatrao i usvajao periodične (tromesečne) izveštaje Savetnika za zaštitu pacijenata.
U 2018. godini prioriteti Saveta su bili: izrada predloga PLANA JAVNOG ZDRAVLjA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, po Priručniku za strateško planiranje javnog zdravlјa na lokalnom nivou koji je izdala SKGO (Stalna konferencija gradova i opština).
U vezi istog, pristupilo se izradi Izveštaja o zdravstvenom stanju stanovništva Bački Petrovac – u decembru 2018. godine podnet je zahtev Institutu za javno zdravlјe Vojvodine za izradu navedenog izveštaja.
Radna grupa za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac je za potrebe pripreme podataka za predlog Plana javnog zdravlјa formulisala dve vrste upitnika. Jedna je bila namenjena za građane Opštine Bački Petrovac a druga - javnim preduzećima, školama, udruženjima građana, sportskim klubovima i dr. Anketni upitnici poslati su na 82 adrese. Anketni upitnici će biti korišteni za naredne faze izrade predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac.

Savet za zdravlјe u 2018. godini je davao akcenat na medijsku promociju zdravlјa.

Po tom pitanju urađeno je:
• Obaveštenje za javnost o aktivnostima Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, koje je objavlјeno na sajtu Opštine Bački Petrovac.
• Emitovani su prilozi na RTV-u o započinjanju izrade predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac.
• Prilozi na TV Petrovac o aktivnostima u Opštini Bački Petrovac, vezanih za promociju zdravlјa građana.
Članovi Saveta za zdravlјe Ana Medovarski, Dragica Jovišević i Milina Kišgeci su prisustvovali Trećem ciklusu strateškog planiranja javnog zdravlјa – Izrada plana lokalnog akcionog plana javnog zdravlјa grada/opštine, koji je realizovan u Somboru, 28.02.2018. godine.
Maria Balaž, dr Jan Šulјan – predsednik SO-e Bački Petrovac i Svetoslav Majera – sekretar SO-e Bački Petrovac učestvovali su na Konferenciji „Zdravlјe u svim politikama – u zdravom telu zdrav duh“, koja je održana u Beogradu, 12.09.2018. godine.
Na drugom sastanku Mreže za zdravlјe SKGO – „Zaštita prava pacijenata: zdravstvena zaštita i prevencija diskriminacije posebno ostelјivih grupa“, koji je održan u Beogradu, dana 13.11.2018. godine učestvovali su: Tatjana Deman-Javornik, Ana Medovarski, Ana Greksova i Rastislav Labat – Savetnik pacijenata
U 2018. godini Savetu za zdravlјe je od strane Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac odobreno 120.000 dinara za izradu predloga Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac. Kako suma od 65.000 dinara namenjena Institutu za javno zdravlјe Vojvodine za izradu Analize zdravstvenog stanja stanovništva Opštine Bački Petrovac u 2017. godini nije fakturisana-realizovana u 2018. godini, rebalansom budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu će se morati obezbediti potrebna finansijska sredstava za ove namene.

 

Predsednica Saveta

dr TATJANA DEMAN-JAVORNIK

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика