PLAN RADA SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 6. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj 7. sednici održanoj dana 10.12.2018. godine, d o n e o

 

P L A N R A D A
SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ZA 2 0 1 9. GODINU

U 2019. godini Savet za zdravlјe Opštine Bački Petrovac će se baviti sledećim pitanjima:

1. U skladu sa članom 42. Zakona o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“, broj 45/13) i članom 19. stav 3. tačka 6. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac Savet će redovno razmatrati i odlučivati o podnetim tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim izveštajima savetnika pacijenata Opštine Bački Petrovac;
2. Radi obaveštenosti stanovništva Opštine Bački Petrovac, Savet će preko službenog sajta Opštine Bački Petrovac redovno obaveštavati javnost o svom radu, kako bi stanovništvo Opštine moglo ostvarivati svoje Zakonom utvrđeno pravo obraćanja Savetu za zdravlјe;
3. Podneće Godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata Skupštini opštine Bački Petrovac, Ministarstvu zdravlјa Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo i Zaštitniku građana;
4. Predlagaće mere za zaštitu i promociju prava pacijenata;
5. U skladu sa članom 15. stav 2. tačka 3. Zakona o javnom zdravlјu, doneće predlog Plana javnog zdravlјa Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu te će isti uputiti na donošenje Skupštini opštine Bački Petrovac;

 

Del. br.: 06-32/2018-02
Dana: 10.12.2018. godine
Bački Petrovac


PREDSEDNIK SAVETA

dr Tatjana Deman Javornik, s.r.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика