Savet za zdravlje

Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика