Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Službeni list br 8- 2024

Broj: 8

13. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

41. - Rešenje o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac,

II SKUPŠTINA OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjIH PROGRAMA ZAŠTITE,
UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC

42. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2025. godinu,

43. - Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2025. godinu,


Službeni list br 8- 2024


 

Službeni list br 7 -2024

Broj: 7

7. juna 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

37. – Odluka o utvrđivanju Zbirne izborne liste,
38. - Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC

39. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/75-2024,

40. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/76-2024.


Službeni list br 7 -2024


 

Službeni list br 6-2024

Broj: 6

20. maja 2024. godine

 

S A D R Ž A J

I MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

34. - Rešenje o zaključenju dela Jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Bački Petrovac,

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

35. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj 016-4/72-2024,

36. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj 016-4/73-2024.


Službeni list br 6-2024


 

Úradný vestník 5 - 2024

Číslo: 5

30. apríla 2024

O B S A H

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

25. - Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o utvorení Tímu pre vypracovanie elaborátu pre prípravu uznesení o sieti verejných základných škôl a verejných predškolských ustanovizní na území Obce Báčsky Petrovec,

26. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/61-2024,

27. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/67-2024-1,

28. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/67-2024-2,

29. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/66-2024-1,

30. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/66-2024-2,

31. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/68-2024,

32. - PROGRAM sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec v období rokov 2024-2025,

33. - PROGRAM monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec v období rokov 2024-2025.


Úradný vestník 5 - 2024


 

Službeni list 4-2024

27. aprila 2024. godine

S A D R Ž A J

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

22. - ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac raspisanih za 2. jun 2024. godine,

23. - ODLUKA o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za
odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac;

24. - OBRASCI AKATA za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac za izbore raspisane za 2. jun 2024. godine.


 

Číslo: 4 Báčsky Petrovec
Ročník: LX 27. apríla 2024

O B S A H

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

22. - LEHOTNÍK na výkon volebných úkonov v postupe volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na 2. júna 2024,

23. - UZNESENIE o tlačivách na podanie volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

24. - TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pre voľby vypísané na 2. júna 2024.


Službeni list 4-2024  Úradný vestník 4 2024


 

Úradný vestník 3- 2024

Číslo: 3

8. apríla 2024                                

O B S A H

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

18. – Rozhodnutie o vymenovaní členov Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec,

19. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/54-2024,

20. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/55-2024,

21. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/60-2024.


Úradný vestník 3- 2024


 

Službeni list br 2a-2024

Broj: 2a

20. marta 2024. godine

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

17. - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period 2024 – 2026. i

Srednjoročni plan Opštine Bački Petrovac 2024- 2026. godine.


Službeni list br 2a-2024


 

Úradný vestník 2-2024

Číslo: 2

20. marca 2024

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

5. - Uznesenie o zmene Uznesenia o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

6. - Uznesenie o doplnkoch Uznesenia o Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec,

7. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o úhradách za užívanie verejných priestranstiev na území obce Báčsky Petrovec,

8. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

9. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

10. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu práce Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec na rok 2024,

11. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnej správe za rok 2023 Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov na obdobie 2021 – 2025,

12. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a k Finančnému plánu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na rok 2024,

13. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a k Finančnému plánu Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2024,

14. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a k Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2024,

15. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a k Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2024,

16. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a k Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2024.


Úradný vestník 2-2024


 

Úradný vestník 1-2024

Číslo: 1

15. marca 2024

O B S A H

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/11-2024,

2. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/47-2024,

3. - Rozhodnutie, číslo 16-4/105-2023,

4 . - PRAVIDLÁ o podmienkach a spôsobe poskytovania podpory na obstarane bicyklov ako ekologicky prijateľnej dopravy v roku 2024.


Úradný vestník 1-2024


 

REGISTER SLOVENSKY- 2023

REGISTER SLOVENSKY- 2023

Úradný vestník 19- 2023

Číslo: 19

28. decembra 2023

O B S A H

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

127. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/134-2023,

128. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/139-2023,

129. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/140-2023,

130. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/135-2023,

131. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/136-2023,

132. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/137-2023,

133. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/141-2023,

134. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/142-2023,

135. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/144-2023.


Úradný vestník 19- 2023


 

REGISTER SLOVENSKY 2023 doplnennie

REGISTER SLOVENSKY 2023 doplnennie

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика