Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Službeni list br 11a-2023

Broj: 11a

20. septembra 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

68.  - Odluka o donošenju Lokalnog  akcionog plana upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period  od 2023.  do  2032. godine i 

Lokalni  akcioni plan upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period  od  2023.  do  2032.  godine.  


Službeni list br 11a-2023


 

Úradný vestník 11- 2023

Číslo: 11

20. septembra 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ  RADA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

61. - Uznesenie o schválení  predbežného návrhu textu Zmluvy o založení  Verejného  komunálneho podniku Regionálne stredisko pre nakladanie s odpadom, Nový Sad,

62. - Uznesenie  o určení príslušného orgánu pre vypísanie verejného oznamu, uskutočnenie postupu poskytovania do prenájmu a  na užívanie poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve v obci Báčsky Petrovec,

63. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k  Plánu a programu práce a Finančnému plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2024, 

64. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a Finančnému plánu  divadla Slovenské vojvodinské  divadlo  - Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom Petrovci na rok 2024,

65. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a Finančnému plánu Knižnice Štefana Homolu na  rok  2024,

66. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k  Programu práce Miestneho spoločenstva  Maglić  za  rok 2023,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

67. - Rozhodnutie  o  zvýšení  apropriácie,  číslo  016-4/59-2023.


Úradný vestník 11- 2023


 

Úradný vestník 10- 2023

Číslo: 10

04. augusta 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ  RADA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

56. - Rozhodnutie  o utvorení Komisie  pre realizáciu opatrení energetickej  sanácie,

57. - Rozhodnutie  o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/53-2023,

58. - Rozhodnutie  o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/53-2023-1,

59. - Rozhodnutie  o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/54-2023,

60. - Rozhodnutie  o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/55-2023.


Úradný vestník 10- 2023


 

Úradný vestník 9-2023

Číslo: 9

31. júla 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

        ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÉHO PROGRAMU  

        OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO 

         POZEMKUV  OBCI  BÁČSKY  PETROVEC

 

 

53. - Verejná výzva na preukázanie  práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2024 ,

 

54. - Verejná výzva na uskutočnenie  práva  užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez  platenia  úhrady na rok 2024,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

55. - Rozhodnutie  o  zvýšení  apropriácie,  číslo  016-4/42-2023.


Úradný vestník 9-2023


 

Úradný vestník 8-2023

Číslo: 8

12. júla 2023

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

51. - Rokovací poriadok Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

52. - Rozhodnutie o zmenách Rozhodnutia o utvorení Komisie  pre realizáciu opatrení energetickej sanácie.


Úradný vestník 8-2023


 

Službeni list br. 7b-2023

Broj: 7b

21. jun 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 50. -    Odluka  o  donošenju  Godišnjeg   programa   zaštite,    uređenja    i korišćenja polјoprivrednog  zemlјišta Opštine Bački Petrovac 

za 2023. godinu  i

GODIŠNјI   PROGRAM   zaštite,    uređenja    i    korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2023.  godinu.


Službeni list br. 7b-2023


 

Službeni list br. 7a-2023

Broj: 7a

21. jun 2023. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

48. -    Odluka  o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu,

49. - Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2023. godinu.


Službeni list br. 7a-2023


 

Úradný vestník 7- 2023

Číslo: 7

21. júna 2023 

O    B    S  A   H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

39. - Uznesenie  o   vypracovaní  Plánu  generálnej  regulácie  osady  Báčsky      Petrovec,  

40. - Uznesenie o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec,

41. - Rozhodnutie o   odvolaní  riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom  Petrovci,

42. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

43. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a k Finančnému plánu  Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2023,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

44. - Rozhodnutie o ustanovení  náčelníka  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

45. - Rozhodnutie o ustanovení zástupcu náčelníka  Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

 

III.    OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, 

KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ  ÚKONY

 

46. - Rozhodnutie o nevypracovaní  strategického  odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu generálnej regulácie pre osadu Báčsky Petrovec,

47. - Rozhodnutie o nevypracovaní  strategického  odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie bloku 11 a častí blokov 10 a 12 v osade Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 7- 2023


 

 

Úradný vestník 6- 2023

Číslo: 6

25. mája 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ  RADA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

 

36. - Rozhodnutie  o použití  prostriedkov  bežnej  rozpočtovej  rezervy, číslo 016- 4/16-2023,

37. - Rozhodnutie  o použití  prostriedkov  bežnej  rozpočtovej  rezervy, číslo 016- 04/17-2023,

38. - Pravidlá  o doplnení  Pravidiel o podmienkach a spôsobe poskytovania podpory na  obstaranie bicyklov ako  ekologicky prijateľnej dopravy v roku 2023.


Úradný vestník 6- 2023


 

Službeni list br 5-2023

 Broj: 5                                                                                   

22. maja  2023. godine

Službeni list br 4a-2023

 Broj: 4a            

 17.  maja 2023. godine

 S  A  D  R  Ž A  J:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

33.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2023 – 2025. i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2023- 2025.


Odluka o srednjoročnom planu

Srednjoročni plan 2023-2025


 

Úradný vestník 4 -2023

Číslo: 4

17. mája 2023

 

O    B    S  A   H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

18. - Uznesenie  o doplnkoch  Uznesenia  o  úprave  verejných  priestranstiev  obce,

19. - Uznesenie  o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie bloku 11 a časti blokov 10 a 12 v osade  Báčsky Petrovec,

20. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec priamou dohodou,

21. - Uznesenie  o  Obecnej správe  Obce Báčsky Petrovec,

22. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k  Uzneseniu  o  novelizácii  Štatútu  divadla Slovenské vojvodinské divadlo – Slovačko vojvođansko pozorište v Báčskom Petrovci,

23. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k  Uzneseniu o tretej novelizácii  Štatútu  Knižnice  Štefana  Homolu v Báčskom Petrovci,

24. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Ročnej správe  Lokálneho akčného  plánu pre vzdelávanie Rómov na obdobie 2021-2025 obce Báčsky Petrovec,

25. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a k Finančnému plánu  Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2023,

26. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu  a k Finančnému plánu divadla Slovenské vojvodinské  divadlo  - Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom Petrovci na rok 2023,

27. - Rozhodnutie  o  poskytnutí súhlasu k Strategickému plánu rozvoja na obdobie rokov  2023-2028  Múzea vojvodinských Slovákov,

28. - Rozhodnutie  o  poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a k Finančnému plánu Knižnice Štefana Homolu na rok 2023,

29. - Rozhodnutie  o poskytnutí súhlasu k Plánu  práce  a k Finančnému plánu Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2023,

 

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

30. - Rozhodnutie o odvolaní člena a vymenovaní nového člena  Rady pre  migrácie obce Báčsky Petrovec,

31. - Rozhodnutie o  zmenách   rozhodnutia  o utvorení  Komisie pre realizáciu

opatrení  energetickej  sanácie,

32. - Rozhodnutie o  použití  prostriedkov  bežnej  rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/13-2023.


Úradný vestník 4 -2023


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика