Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Službeni list br 12a -2022

Broj: 12a

29.  juna 2021. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

87. - Odluka o  konsolidovanom  završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.


Službeni list br 12a -2022


 

Službeni list br 12 -2022

Broj: 12

29. juna 2022. godine

S  A  D  R  Ž A  J

 

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

 

62. - Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, parc. br. 6881/6 k.o. Bački Petrovac,
 
63. - Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
 
64. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu, 
 
65. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu,
 
66. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin, 
 
67. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 
68.  - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
69. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok  Dragutin“ Gložan, 
 
70. - Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
71. - Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
 
 
STRUČNA KOMISIJA ZA IZRADU  GODIŠNјIH PROGRAMA ZAŠTITE, 
              UREĐENјA I KORIŠĆENјA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA 
       U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
 
 
72. - Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
73. -  Javni poziv za ostvarivanje prava  korišćenja bez plaćanja naknade polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na  teritoriji opštine Bački Petrovac za 2023. godinu,
 
 
II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
74. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/183-3- 2022,
 
75. -  Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-1- 2022,
 
76. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/185-2- 2022,
 
77. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/189- 10-2022,
78. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 5-2022,
 
79. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 6-2022,
 
80. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, broj  016-4/192- 7-2022,
 
81. - Rešenje o promeni aproprijacije, broj  016-4/189-12-2022,
 
82. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj  016-4/192-8-2022,
 
83. - Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti,
 
84. - Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac,
 
85. - Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o  obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske  sanacije, 
 
III  OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
 
 
ODELjENјE ZA  PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE
I INSPEKCIJSKE POSLOVE
 
 
86. - Rešenje o neizrađivanju strateške  procene uticaja na životnu sredinu  izmena i dopuna Plana detalјne regulacije  dela bloka 11 u  naselјu Bački Petrovac.
 

Službeni list br 12 -2022


 

 Úradný vestník 11-2022

Číslo: 11        

20. mája 2022 

O    B    S  A   H

Úradný vestník 10-2022

Číslo: 10

5. mája 2022

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

43. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na používanie,

44. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie,

45. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,

46. - Pravidlá o podmienkach a spôsobe poskytovania podpory na obstaranie bicyklov  ako  ekologicky prijateľnej dopravy v roku 2022.

 

Službeni list br 9-2022

Broj: 9

20. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I    PREDSEDNIK  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

42. - JAVNI POZIV bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih polјoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2022. godini uz učešće Opštine Bački Petrovac u sufinansiranju kamata na kredite za nabavku obrtnih sredstava.


Službeni list br 9-2022


 

Službeni list br 8а -2022

Broj: 8a

11. aprila 2022. godine

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I     SKUPŠTINA  OPŠTINE  BAČKI  PETROVAC

 

39.  - Odluka o donošenju Srednjoročnog plana Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025 i 

Srednjoročni  plan   Opštine Bački Petrovac za period  2022- 2025,

 

II   OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

40. - Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP1/22.

41. - Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, JP1/22.


Službeni list br 8а -2022


 

Úradný vestník 8- 2022

Číslo: 8

11. apríla 2022

 

O    B    S  A   H

 

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

28. - Uznesenie o  poskytnutí súhlasu k realizácii  projektu zlepšenia systému verejného osvetlenia na  území obce Báčsky Petrovec s cieľom racionalizovať spotrebu  elektrickej energie,

29. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

30. - Rozhodnutie o  zániku funkcie členky  Obecnej  rady  Obce  Báčsky  Petrovec,

31. - Rozhodnutie o  voľbe členky  Obecnej  rady  Obce  Báčsky  Petrovec,

32. - Rozhodnutie o zániku  funkcie  zástupkyne  predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

33. - Rozhodnutie o poskytnutí  súhlasu  k   Plánu  a  programu  práce a Finančnému plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2022,

34. - Rozhodnutie o poskytnutí  súhlasu  k  Programu práce a Finančnému plánu  Strediska pre sociálnu prácu obce  Báčsky Petrovec na rok 2022,

35. - Rozhodnutie o poskytnutí  súhlasu  k  Finančnému  plánu Knižnice Štefana Homolu  v Báčskom  Petrovci na rok 2022,

36. - Rozhodnutie o  poskytnutí  súhlasu k  Plánu a programu práce divadla Slovenské vojvodinské  divadlo - Slovačko vojvođansko pozorište  v Báčskom  Petrovci  na rok 2022,

37. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu  k  Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2022,

38. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu  k  Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2022.


Úradný vestník 8- 2022


 

Úradný vestník 7- 2022

Číslo: 7

28. marca 2022

 

O    B    S  A   H

 

I. PREDSEDIČKA OBCE BÁČSKY PETRTOVEC

23. - Uznesenie o  zrušení mimoriadnej situácie  na celom území  obce Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

24. - Uznesenie o utvorení jednotiek civilnej ochrany všeobecného účelu a špecializovanej jednotky  civilnej  ochrany  pre  varovanie na území obce Báčsky Petrovec,

25. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/175-8-2022,

III.   OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

26. - Rokovací poriadok Obecného štábu  pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 7 2022


 

 

Službeni list br 6-2022

Broj: 6                                                              

22. marta 2022. godine                          

 

S  A  D  R  Ž A  J

 

I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka, broj  016-4/174-7-2022, 

21. - Odluka, broj  016-4/174-8-2022,

 

II  SLUŽBA  SKUPŠTINE  OPŠTINE  I OPŠTINSKOG VEĆA 

22. - Ispravka  Rešenja  o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bački Petrovac

 


 Službeni list br 6-2022


 

Úradný vestník 5- 2022

Číslo: 5

3. marca 2022

O    B    S  A   H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

  9. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o vymenovaní členov Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec, 

10. - Rozhodnutie o poskytnutí na užívanie, číslo 016-4/172-7-2022, 

11. - Rozhodnutie o utvorení Rady pre migrácie obce Báčsky Petrovec,

12. - Rozhodnutie o použití  prostriedkov bežnej rozpočtovej  rezervy, číslo  016- 4/173-6-2022, 

13. - Rozhodnutie o zmene  apropriácie, číslo  016-4/173-7-2022,

14. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo  016-4/173-8-2022,

15. - Program  používania prostriedkov  rozpočtového  fondu  pre ochranu životného prostredia  obce  Báčsky Petrovec  na rok 2022,

16. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec v rokoch 2022- 2023, 

17. - Program sledovania  kvality  povrchových  vôd  na  území obce Báčsky Petrovec v rokoch 2022-2023,

18. - Pravidlá o druhých zmenách Pravidiel o povolení, financovaní a spolufinancovaní programov,  ktorými sa  uskutočňuje všeobecný  záujem v oblasti športu  v obci Báčsky Petrovec,

19. - Pravidlá  o spolufinancovaní opatrení  energetickej sanácie obytných  budov,

rodinných domov a bytov. 


Úradný vestník 5- 2022 


 

Úradný vestník 4- 2022

Číslo: 4

25. februára 2022

 

O    B    S  A   H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁCSKY PETROVEC

 

7. - Uznesenie o urcení  volebných miest na území obce Báčsky Petrovec na voľby národných poslancov, vypísaných  na 3. apríla 2022, resp. na  prezidentské volby,

 

8. - Rozhodnutie  o vymenovaní clena a zástupcu  clena Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec v rozšírenom zložení.


Úradný vestník 4- 2022


 

Úradný vestník 3-2022

Číslo: 3

14. februára 2022

 

O    B    S  A   H

 

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

 

6. - ROKOVACÍ PORIADOK  Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 3-2022


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика