1. Obec Báčsky Petrovec, Obecná správa Obce Báčsky Petrovec – Oprávnená osoba pre postupovanie podľa žiadostí o slobodný prístup k informáciám verejného významu - SVETOSLAV MAJERA, dipl. práv., Ul. Kollárova č. 6, 21 470 Báčsky Petrovec;

 
2. Číslo faxu: 021/ 780 – 571;

3. Elektronický pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Miesto pre odovzdanie žiadosti ústne k zápisnici: Obec Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6, II. poschodie, kancelária tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec;

5. Písomnú žiadosť o slobodný prístup k informáciám verejného významu môže podať každý.
- Písomná žiadosť musí obsahovať: názov orgánu moci, meno, priezvisko a adresu žiadateľa, čím precíznejší opis informácie, ktorá sa žiada;
- V žiadosti sa nemusí uviesť dôvod požadovanej informácie;
- Prístup k informáciám verejného významu sa môže uskutočniť prostredníctvom nahliadnutia do dokumentu, o ktorý jestvuje záujem a vydaním kópie požadovaného dokumentu;

6. Orgán moci môže zúčtovať podávateľovi žiadosti o prístup k informáciám verejného významu iba nutné vypracovania kópií dokumentov a náklady zaslania, ktoré sú určené Výnosom o výške úhrady nevyhnutných nákladov pre vydávanie kópií dokumentov, na ktorých sa nachádzajú informácie verejného významu (Úradný vestník RS, č. 8/2006);

7. Orgán moci je povinný bezodkladne a najneskoršie v lehote 15 dní odo dňa prijatia žiadosti, žiadateľa informovať o tom, že má informáciu, umožní mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje požadovanú informáciu, resp. vydá mu alebo zašle kópiu toho dokladu.
Ak orgán moci nemá možnosť v zákonnej lehote informovať žiadateľa o tom, že má informáciu, umožniť mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje požadovanú informáciu, vydať mu ju, resp. zaslať kópiu toho dokumentu, povinný je v lehote 7 dní odo dňa prijatia žiadosti oboznámiť žiadateľa a určiť dodatočnú lehotu, ktorá nemôže byť dlhšia ako 40 dní odo dňa prijatia žiadosti, v ktorej žiadateľa informuje o tom, že má informáciu, umožní mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje požadovanú informáciu, vydá mu ju, resp. zašle kópiu toho dokumentu.

8. Orgán moci v prípade, že odmietne, v úplnosti alebo čiastočne, informovať žiadateľa o tom, že má informáciu, umožniť mu nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje požadovanú informáciu, vydať mu ju, resp. zaslať kópiu toho dokumentu, je povinný bezodkladne – najneskoršie v lehote 15 dní odo dňa prijatia žiadosti vyniesť rozhodnutie o odmietnutí žiadosti, to rozhodnutie písomne odôvodniť a poukázať žiadateľovi na právne prostriedky, ktoré sa môžu vyjadriť proti takému rozhodnutiu.

9. Žiadateľ môže podať odvolanie Poverencovi pre informácie verejného významu a ochranu údajov o osobnosti v nasledujúcich prípadoch:
- ak orgán moci odoprie alebo odmietne žiadosť žiadateľa, v lehote 15 dní odo dňa, keď mu bolo doručené rozhodnutie alebo iný akt;
- ak orgán moci neodpovie v stanovenej lehote na žiadosť žiadateľa;
- ak orgán moci podmieni vydávanie kópie dokumentu, ktorý obsahuje žiadanú informáciu zaplatením úhrady, ktorá presahuje sumu nevyhnutných nákladov vypracovania kópie;
- ak orgán moci neumožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje žiadanú informáciu na spôsob určený zákonom;
- ak orgán moci neumožní nahliadnutie do dokumentu, ktorý obsahuje žiadanú informáciu, resp. nevydá kópiu tohto dokumentu na spôsob určený zákonom;
- ak orgán moci na iný spôsob sťažuje alebo znemožňuje žiadateľa uskutočniť práva na slobodný prístup k informáciách verejného významu, v rozpore s ustanoveniami zákona.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика