Javna nabavka br. 404-12/2015-05 - Izgradnja i povezivanje bunara B 6 na izvorištu Vrbara u Bačkom Petrovcu

Predmet javne nabavke br. 404-12/2015-05 je nabavka radova – Izgradnja i povezivanje bunara B 6 na izvorištu Vrbara u Bačkom Petrovcu

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45240000 - Radovi na izgradnji hidro – građevinskih objekata

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 12. avgusta 2015. godine do 12 časova.
Javno otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac. 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика