Portal javnih nabavki

Javna nabavka dobara: Nabavka opreme za obavljanјe delatnosti

Podaci o naručiocu
Opština Bački Petrovac, JKP „PROGRES“ Bački Petrovac
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Narodne revolucije 5.


Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku

Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 7/2016 je nabavka dobara – nabavka opreme za obavlјanje delatnosti
PARTIJA 1: traktor
PARTIJA 2: putni kamion nosivosti 900 kg
PARTIJA 3: hidraulična ruka koja se kači na zadnju hidrauliku i mulčer
PARTIJA 4: cisterna za osoku i navodnjavanje kapaciteta 6 m3

Ponudu dostaviti na adresu: JKP „PROGRES“ BAČKI PETROVAC, 21470 Bački Petrovac, Narodne revolucije 5. sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka opreme za obavlјanje delatnosti, PARTIJA ___, JN br 7/2016 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primlјena od strane naručioca do 21. decembra 2016. godine do 12 časova.

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné obstarávania

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика