Javna nabavka dobara: Nabavka opreme za obavljanјe delatnosti

Podaci o naručiocu
Opština Bački Petrovac, JKP „PROGRES“ Bački Petrovac
Adresa: 21470 Bački Petrovac, Narodne revolucije 5.


Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku

Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 7/2016 je nabavka dobara – nabavka opreme za obavlјanje delatnosti
PARTIJA 1: traktor
PARTIJA 2: putni kamion nosivosti 900 kg
PARTIJA 3: hidraulična ruka koja se kači na zadnju hidrauliku i mulčer
PARTIJA 4: cisterna za osoku i navodnjavanje kapaciteta 6 m3

Ponudu dostaviti na adresu: JKP „PROGRES“ BAČKI PETROVAC, 21470 Bački Petrovac, Narodne revolucije 5. sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka opreme za obavlјanje delatnosti, PARTIJA ___, JN br 7/2016 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primlјena od strane naručioca do 21. decembra 2016. godine do 12 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика