Javna nabavka radova: Uspostavljanje video nadzora na objektima predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu i Gložanu

Predmet javne nabavke br. 404-9/2017-05 je nabavka radova uvođenju video nadzora na objektima Predškolske ustanove „Včielka“ u Bačkom Petrovcu i Gložanu.

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA– ugradnja video nadzora , JN 404-9/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 18.04.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavljanja

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика