Interni oglas za radna mesta

Na osnovu člana 4. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“ broj 17/2016), člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008, 5/2009 i 1/2015) i Rešenja načelnika Opštinske uprave broj: 016-2/312-2016 od dana 08.11.2016.godine načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac raspisuje

 

 

I N T E R N I    O G L A S

Za radna mesta:

 

1. Rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove – neodređeno vreme – 1 izvršilac.

2. Poslovi  građevinskih radova i nadzora – neodređeno vreme – 1 izvršilac

3. Poslovi  građevinskih radova , planiranja i projektovanja – neodređeno vreme – 1 izvršilac

4. Poslovi budžetiranja i trezora – neodređeno vreme – 1 izvršilac

5. Poslovi iz oblasti saobraćaja - saobraćajni inspektor – određeno vreme – 1. izvršilac

 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos su:

- da je punoletan državlјanin Republike Srbije,
- da ima propisanu stručnu spremu,
- da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta,
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
 

Posebni uslovi za obavlјanje poslova radnih mesta:

Rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove

- Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti u okviru obrazovno – naučnog polјa Društveno – humanističkih nauka ili naučnih oblasti u okviru obrazovno – naučnog polјa Tehničko- tehnoloških nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,

- položen državni stručni ispit
- tri godine radnog iskustva u struci
- poznavanje slovačkog jezika.

Poslovi  građevinskih radova i nadzora

- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti građevinsko inženjerstvo u okviru obrazovno naučnog polјa Tehničko-tehnoloških nauka na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije-bachelor, osnovne strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju do tri godine,
- položen državni stručni ispit
- dve godine radnog iskustva u struci
- poznavanje slovačkog jezika.

Poslovi  građevinskih radova , planiranja i projektovanja

- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti arhitekture ili građevinsko inženjerstvo u okviru obrazovno naučnog polјa Tehničko-tehnoloških nauka na studijama dugog stepena (diplomske  akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri  godine,
- položen državni stručni ispit
- tri godine radnog iskustva u struci
- poznavanje slovačkog jezika.

Poslovi budžetiranja i trezora

-  Visoko obrazovanje iz naučnih oblasti ekonomskih nauka u okviru obrazovno – naučnog polјa Društveno – humanističkih nauka na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine),
- položen državni stručni ispit
- najmanje dve godine radnog iskustva u struci na računovodstvenim poslovima. 

Poslovi iz oblasti saobraćaja - saobraćajni inspektor

- Visoko obrazovanje iz naučne oblasti  saobraćajno inženjerstvo u okviru obrazovno naučnog polјa Tehničko-tehnoloških nauka na studijama dugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na odgovarajućim osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri  godine,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavlјivanja oglasa.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova iz oglasa podnose se Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, na adresu: Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6

               

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

N A Č E L N I K

OPŠTINSKE UPRAVE

Dipl.prav. Milina Labat

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика