Verejná výzva na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce báčsky petrovec na rok 2016

 

grb opstine vestiPodľa článku 18 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2016 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) a článku 79 Štatútu Obce báčsky Petrovec vypisuje (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 11/2008 a 4/2009! predseda Obce Báčsky Petrovec vypisuje

 

Verejná výzva na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce báčsky petrovec na rok 2016
určených na financovanie a spolufinancovanie:

 

I. Programov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v rámci svojich programových aktivít realizujú organizácie alebo združenia v priebehu roka 2016, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov. Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2016 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) v oddiele 4 kapitola 1 funkcia 820 – služby kultúry, program 13, programová klasifikácia 1201 – 0002, pozícia 75, ekonomickí klasifikácia 481 – donácie mimovládnym organizáciám, kultúrno-umelecké spolky;
II. Programov humanitárneho, kultúrno-osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obec Báčsky Petrovec v priebehu roka 2016, ktoré v rámci svojich programových aktivít uskutočňujú mimovládne organizácie, v úhrnnej sume 3.350.000 dinárov. Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2016 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9a/2015) v oddiele 4 kapitola 1 funkcia 820 – služby kultúry, program 13, programová klasifikácia 1201 – 0002, pozícia 75, ekonomickí klasifikácia 481 – donácie mimovládnym organizáciám, mimovládne organizácie.

Prostriedky sa udeľujú na financovanie celoročných programových aktivít a osobitných programov (ojedinelých projektov).

Právo zúčastniť sa na súbehu majú právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú aktivitami významnými pre Obec Báčsky Petrovec z odseku 1 body I. a II. verejnej výzvy, so sídlom na území Obce Báčsky Petrovec na základe článku 4 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009 a 99/2011).

Žiadosť o financovanie a spolufinancovanie a Správa o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2015) sa podávajú na vopred pripravených tlačivách, ktoré záujemcovia môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrove alebo na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs,

Vedľa vyplnených, overených a podpísaných žiadostí o financovaní a spolufinancovanie a správ o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2015) treba odovzdať i fotokópie účtov a výpisov z bánk a trezoru pre prostriedky, ktoré neboli ospravedlnené v roku 2015 a ktoré dosvedčujú účelové trovenie prostriedkov a kópiu Rozhodnutia o registrácii organizácie.

Úplnú dokumentáciu treba odovzdať v Stredisku pre služby Obecnej správy, na okienku č. 1, najneskoršie do 18. marca 2016 do 15,00 hodiny alebo zaslať poštou na adresu: Obec Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením Prihláška na súbeh a dátumom zaslania do 18. marca 2016.

Spolufinancovanie organizácií a združení sa bude konať v súlade s Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2016.

Prostriedky z odseku 1 bod I. tejto verejnej výzvy budú rozvrhnuté na základe:
- Rozhodnutia Obecnej rady o financovaní a spolufinancovaní programov v sume 1.700.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
- Rozhodnutia Obecnej rady o financovaní a spolufinancovaní programov v sume 300.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

Prostriedky z odseku 1 bod II. tejto verejnej výzvy budú rozvrhnuté na základe:
- Rozhodnutia Obecnej rady o financovaní a spolufinancovaní programov v sume 2.350.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
- Rozhodnutia Obecnej rady o financovaní a spolufinancovaní programov v sume 1.000.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

Ak objem žiadaných prostriedkov presahuje prostriedky určené Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2016, účastníci súbehu budú záväzní priložiť k súbehovej dokumentácii vyplnené osobitné tlačivá s podrobnými ročnými programami práce a prioritu budú mať:

- programy pre prácu s deťmi,
- humanitárne programy,
- programy, ktoré podnecujú rozvoj kultúry a umenia,
- programy, ktoré podnecujú vrcholnú tvorbu,
- programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných zdrojov,
- programy združenia s tradíciou.

Obecná rada Obce Báčsky Petrovec najneskoršie do 01. apríla 2016 vynesie Rozhodnutia o financovaní a spolufinancovaní po predbežne zadováženej mienke pracovnej skupiny pre prijatie a spracovanie podaných žiadostí o financovanie a spolufinancovanie na základe verejne výzvy a bude uverejnené na úradnej webovej stránke obce najneskoršie 7 dní odo dňa vynesenia.

Užívatelia prostriedkov sú povinní prostriedky využívať výlučne na účely, ktoré sú určené Rozhodnutím o udelení prostriedkov a Zmluvou medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec.


V Báčskom Petrovci
08.03.2016

PREDSEDA OBCE
Pavel Marčok, prof.

 

 

 zip.png Konkursná dokumentácia pre Verejnú výzva na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2016

 

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика