Javna prezentacija urbanističkog projekta

grb-opstine-vesti.pngOpštinska uprava Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA

za uređenje proizvodnog kompleksa d.o.o.“Blockx“, na katastarskoj parceli

broj 6985/1 KO Bački Petrovac

INVESTITOR: d.o.o.“BLOCKX“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Ciglanska bb.

OBRAĐIVAČ: d.o.o.“ARH R“ sa sedištem u Novom Sadu, Koste Racina br.32.

Javna prezentacija se organizuje u periodu od 04.01.2018. godine do 11.01.2018. godine u kancelariji broj 9 Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Bački Petrovac (zgrada Opštine Bački Petrovac, ulica Kolarova br.6, Bački Petrovac), u periodu od 10,00 do 14,00 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u urbanistički projekat potrebna stručna pomoć biće pružena radnim danima u nadležnom Odeljenju.

 

 

Odeljenje za privredu, urbanizam,

komunalno stambene i inspekcijske poslove

Opštinska uprava Bački Petrovac

 

Preuzmite ovde:

URBANISTIČKI PROJEKAT BLOCKX

 

 

 

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика