VEREJNÝ SÚBEH NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník R, č. 72/2009, 13/2016, 30/2016 – oprava, 6/2020, 47/2021 a 78/2021), článku 49 Zákona o muzeálnej činnosti (Úradný vestník RS, č. 35/2021) a článkov 21, 22 a 23 Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (Úradný vestník obce Báčsky Petrovec, č. 4/12 a 6/2017) a uznesenia Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci, č. 102-66-16/2021,

Správna rada Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci
vypisuje

VEREJNÝ SÚBEH
NA VOĽBU RIADITEĽA MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Uchádzači musia spĺňať nasledujúce podmienky:

- že majú vysokoškolské vzdelanie (vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, master akademické štúdium alebo špecializované akademické štúdium alebo špecializované odborové štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie na základných štúdiách v trvaní štyroch rokov) spoločensko-humanitného odboru;
- zloženú odbornú skúšku;
- najmenej päť rokov práce v muzeálnej oblasti;
- že brali účasť a riadili odborné, vedecké a muzeologické projekty;
- že majú manažérske schopnosti, znalosti a skúsenosti;
- že ovládajú a používajú slovenský jazyk;
- že majú štátne občianstvo Republiky Srbsko.

 

Uchádzači okrem prihlásenia sa na súbeh musia priložiť:
- životopis obsahujúci údaje o predchádzajúcej práci a dosiahnutých výsledkoch;
- diplom získaného odborného vzdelania;
- návrh programu práce a rozvoja múzea na obdobie štyroch rokov;
- doklad o pracovných skúsenostiach;
- osvedčenie o štátnom občianstve Republiky Srbsko (nie staršie ako šesť mesiacov);
- potvrdenie, že kandidát nebol trestne stíhaný;
- výpis z matriky narodení;
- overenú fotokópiu občianskeho preukazu.

Doklady na súbeh sa podávajú v origináli alebo vo fotokópii overenej notárom alebo iným príslušným orgánom.
Lehota na podanie prihlášok uchádzačov na verejný súbeh je pätnásť (15) dní odo dňa uverejnenia súbehu v denníku, ktorý sa tlačí pre celé územie Republiky Srbsko, a to od 29. septembra do 13. októbra 2021.
Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov sa vymenúva na obdobie štyroch (4) rokov.

Prihlášky s dôkazom o splnení podmienok s označením PRE SÚBEH sa podávajú písomne,​doporučene na adresu: Múzeum vojvodinských Slovákov, 21470 Báčsky  Petrovec, Maršala Tita 23 alebo osobne každý pracovný deň od 8.00 do 14.00  hodiny na adresu Maxima Gorkého 17, 21470 Báčsky Petrovec. Prihlášky na súbeh s uvedenou  dokumentáciou sa  podávajú v zalepenej obálke.

Verejný súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov bude uverejnený v denníku Dnevnik, ktorý sa tlačí pre celé územie Republiky Srbsko, na webovej stránke Múzea vojvodinských Slovákov, Národnej služby pre zamestnávanie obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a v týždenníku Hlas ľudu.

Viac informácií o súbehu možno získať na čísle: 0637030254  alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

V Báčskom Petrovci,

  1. 23. septembra 2021

                                                                                                                                                                                                   Jaroslav Miklovic

                                                                                                                                                                                                   predseda Správnej rady

                                                                                                                                                                                                   Múzea vojvodinských Slovákov

 

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика