Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 
Javni konkurs za organizovanje spovođenja javnih radova u 2014.godini

Na osnovu člana 3. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu, broj: 133-10-1/2014-05 od 06.06.2014. godine


OPŠTINA BAČKI PETROVAC
U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLJAVANJE

RASPISUJE
JAVNI KONKURS

ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA U 2014. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Opština na osnovu javnog konkursa. 

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis  aktivnosti  javnog rada  (termin plan) i  broj lica koja se zapošljavaju. 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Za sprovođenje javnog rada Opština isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

- zaradu nezaposlenim licima.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za: 
Isplatu neto zarade nezaposlenim licima  uključenim u javne radove,  u visini od:
- 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa osnovnim obrazovanjem;
- 24.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa srednjim obrazovanjem;
- 25.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem I stepena;
- 26.000,00  dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa visokim obrazovanjem II stepena.
Troškovi sprovođenja javnih  radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada, troškove sprovođenja javnih radova, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENJA

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
- socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti  – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa, poslovi u pozorišnoj, bibliotečkoj, poslovi ažuriranja arhiva, baza podataka i drugi poslovi;
- održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi; 
- održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, kanala i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.


IV PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
- direktni i indirektni budžetski korisnici,
- javne ustanove i javna preduzeća,
- institucije kojima je osnivač opština,
- ustanove socijalne zaštite,
- društvene organizacije,
- udruženja građana.


Dokumentacija za podnošenje prijave:
- prijava za javne radove na propisanom obrascu;
- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar; 
- fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
- spisak lica korisnika usluga - za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti;

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe u Bačkom Petrovcu na propisanom obrascu koji se može dobiti u jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.backipetrovac.rs

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i  podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba  vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru  ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

Opština zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za datu meru.


Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Predsednik Opštine, na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje i uz saglesnost Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Predsednik Opštine Bački Petrovac i  poslodavac  - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
- ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
- karton deponovanih potpisa i
- termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno  početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.
 
Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
- dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac - izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:
- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30  dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući  račun lica;
- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
- Opštinskoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada, 
- Opštinskoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade,
- Opštinskoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
- obavesti Nacionalnu službu i Opštinu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.


VIII OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije kao i prijavni formulari mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe, u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bački Petrovac (I sprat, Kancelarija br. 7) i na sajtu Opštine www.backipetrovac.rs.

Ispunjen prijavni formular za učešće na javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje u Bačkom Petrovcu.

Konkurs je otvoren do 04.07.2014. godine.

Datum: 18.06.2014.
Mesto: Bački Petrovac
 

word.gif Prijava Javni radovi Backi Petrovac

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика