Verejná výzva na prezentáciu urbanistického projektu

Podľa článku 63 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009,  81/2009 - oprava, 64/2010 - uznesenie ÚS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - uznesenie ÚS, 50/2013 - uznesenie ÚS a 98/2013 - uznesenie ÚS) a Pravidiel o spôsobe verejnej prezentácie urbanistického projektu (Úradný vestník RS,      č.43/2010) Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec   z v e r e j ň u j e

 V E R E J N Ú   V Ý Z V U  NA  PREZENTÁCIU URBANISTICKÉHO PROJEKTU
VÝSTAVBY BYTOVO-PREVÁDZKOVÉHO OBJEKTU (P+1) NA STAVEBNEJ PARCELE Č. 1917 K.O. Báčsky Petrovec

 

INVESTOR: Lukić Ana z Nového Sadu, Sarajevska č.12

Urbanistický projekt vypracovala s.r.o. Andzor engineering so sídlom v Novom Sade, Ulica Ive Andrića č.13  pod číslom UP-325/2014 z apríla 2014.

Verejná prezentácia trvá od 15.04.2014 do 22.04.2014 od 10,00 do 14,00  hodiny v kancelárii číslo 9 Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova č. 6, Báčsky Petrovec.

Miroslava Červená, Dipl.Ing.arch., je oprávnená informovať o obsahu verejnej prezentácie.

Počas verejnej prezentácie všetky zainteresované právnické a fyzické osoby môžu nahliadnuť do urbanistického projektu a doručiť písomné poznámky a sugescie.

 Písomné poznámky a sugescie zainteresované osoby doručujú príslušnému oddeleniu prostredníctvom podateľne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Stredisko pre služby, okienko č. 1).

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSVO, URBANIZMUS,

KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика