Verejná výzva na prezentáciu urbanistického projektu

Podľa článku 63 Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/2009,  81/2009 – oprava, 64/2010 – uznesenie ÚS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - uznesenie ÚS, 50/2013 – uznesenie ÚS a 98/2013 – uznesenie ÚS) a Pravidiel o spôsobe verejnej prezentácie urbanistického projektu (Úradný vestník RS,      č.43/2010) Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec   z v e r e j ň u j e

V E R E J N Ú   V Ý Z V U

NA  PREZENTÁCIU URBANISTICKÉHO PROJEKTU
VÝSTAVBY PODNIKATEĽSKÉHO KOMPLEXU (P+0)
NA STAVEBNEJ PARCELE Č. 1917 K.O. Báčsky Petrovec


INVESTOR: Lukić Ana z Nového Sadu, Sarajevska č.12

Urbanistický projekt vypracovala s.r.o. Andzor engineering so sídlom v Novom Sade, Ulica Ive Andrića č.13  pod číslom UP-325/2014 z februára 2014.

Verejná prezentácia trvá od 25.02.2014 do 03.03.2014 od 10,00 do 14,00  hodiny  v  kancelárii číslo 9 Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, Ulica Kollárova č. 6, Báčsky Petrovec.

Miroslava Červená, Dipl.Ing.arch., je oprávnená informovať o obsahu verejnej prezentácie.

Počas verejnej prezentácie všetky zainteresované právnické a fyzické osoby môžu nahliadnuť do urbanistického projektu a doručiť písomné poznámky a sugescie.

Písomné poznámky a sugescie zainteresované osoby doručujú príslušnému oddeleniu prostredníctvom podateľne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Stredisko pre služby, okienko č. 1).

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSVO, URBANIZMUS,
KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY
OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика