Súbeh na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013

 Súbeh sa vypisuje na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, určených na financovanie:
I. Programov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v rámci svojej bežnej činnosti organizuje určitá organizácia alebo združenie počas celého roka, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov.
II. Manifestácie, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia, v úhrnnej sume 3.500.000 dinárov.
 Podľa článku 16 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012), Pravidiel o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre oblasť kultúry a Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec, predseda Obce Báčsky Petrovec vypisuje

S Ú B E H

NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU
OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2013


 Súbeh sa vypisuje na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, určených na financovanie:

I. Programov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v rámci svojej bežnej činnosti organizuje určitá organizácia alebo združenie počas celého roka, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov.

II. Manifestácie, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia, v úhrnnej sume 3.500.000 dinárov.

III. Program a aktivity, ktoré v rámci svojich činnosti uskutočňujú združenia v oblasti športu, fyzickej kultúry, v úhrnnej sume 5.000.000 dinárov.

IV. Programy a projekty, ako i činnosti v oblasti humanitárnych, kultúrno-osvetových, invalidných, náboženských a iných aktivít, ktoré uskutočňujú mimovládne organizácie, v úhrnnej sume 3.700.000 dinárov

 Prostriedky sa udeľujú na financovanie bežnej činnosti a na financovanie ojedinelých projektov.

 Právo účinkovať na súbehu majú právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú aktivitami významnými pre Obec Báčsky Petrovec v súlade s odsekom 1 body I-IV. súbehu a ktoré sú registrované na základe článku 4 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009 a 99/2011).

 Prihlášky sa podávajú na vopred pripravených tlačivách, ktoré zainteresovaní môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, v miestnych kanceláriách v Kulpíne, Maglići a Hložanoch a na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs,

 Prihláška musí obsahovať: názov projektu alebo činnosti, základné údaje o organizácii alebo jednotlivcovi, základné údaje o projekte a aktivity, resp. program práce pre financovanie riadnej činnosti alebo opis projektu a projektových aktivít ak sa financujú projekty, finančný plán pre realizáciu programu alebo pre financovanie riadnej činnosti, výšku prostriedkov, ktoré sa žiadajú, pramene prostriedkov pre celkové financovanie, správu o trovení prostriedkov z rozpočtu obce za rok 2012 (ak sa prostriedky používali), údaje o zodpovednej osobe, sprievodný list.

 Vyplnené, overené a podpísané žiadosti sa odovzdávajú v Stredisku pre služby Obecnej správy, na okienku č. 5, najneskoršie do 05. februára 2013 do 14,00 hodiny.

 Rozdelenie prostriedkov sa koná na základe Pravidiel o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre oblasť kultúry, Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu a programu aktivít významných pre rozvoj spoločnosti.

 Ak objem žiadaných prostriedkov presahuje prostriedky určené Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, prednosť budú mať:

- projekty invalidných organizácií,
- programy pre prácu s deťmi,
- humanitárne programy,
- programy, ktoré podnecujú vrcholnú tvorbu,
- projekty podporené z iných prameňov, pre ktoré je podmienka vlastná účasť.

 Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov vynesie Obecná rada po vopred zabezpečenej mienke pracovných telies,, najneskoršie do 25. februára 2013. Zoznam užívateľov, ktorých aktivity budú financované z rozpočtu obce na rok 2013, bude uverejnený na úradnej webovej stránke obce najneskoršie 3 dni odo dňa vynesenie Rozhodnutia o udelení prostriedkov.

 Prevod prostriedkov užívateľom na základe rozhodnutia Obecnej rady bude sa môcť vykonať iba na účet, ktorý sú užívatelia povinní otvoriť v Správe pre trezor na tie účely. Úkony späté s otvorením účtu užívateľom zorganizuje Obecná správa. Prostriedky sa musia použiť výlučne na účely, za ktoré sú rozhodnutím každému užívateľovi aj určené. Pri podávaní žiadosti o prevod prostriedkov, užívatelia sú povinní k žiadosti pridať i dokumentáciu (fotokópie), ktoré potvrdzujú účelové trovenie prostriedkov. O žiadosť o prevod prostriedkov a s kompletnou žiadosťou so sprievodnou dokumentáciou obrátiť sa na Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu.


V Báčskom Petrovci PREDSEDA OBCE
21. januára 2013. Pavel Marčok
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика