Súbeh na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013

 Súbeh sa vypisuje na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, určených na financovanie:
I. Programov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v rámci svojej bežnej činnosti organizuje určitá organizácia alebo združenie počas celého roka, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov.
II. Manifestácie, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia, v úhrnnej sume 3.500.000 dinárov.
 Podľa článku 16 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 17/2012), Pravidiel o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre oblasť kultúry a Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec, predseda Obce Báčsky Petrovec vypisuje

S Ú B E H

NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV Z ROZPOČTU
OBCE BÁČSKY PETROVEC NA ROK 2013


 Súbeh sa vypisuje na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, určených na financovanie:

I. Programov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v rámci svojej bežnej činnosti organizuje určitá organizácia alebo združenie počas celého roka, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov.

II. Manifestácie, ktoré svojou kvalitou prispievajú k afirmácii umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovaniu tradícií a obyčajov prostredia, v úhrnnej sume 3.500.000 dinárov.

III. Program a aktivity, ktoré v rámci svojich činnosti uskutočňujú združenia v oblasti športu, fyzickej kultúry, v úhrnnej sume 5.000.000 dinárov.

IV. Programy a projekty, ako i činnosti v oblasti humanitárnych, kultúrno-osvetových, invalidných, náboženských a iných aktivít, ktoré uskutočňujú mimovládne organizácie, v úhrnnej sume 3.700.000 dinárov

 Prostriedky sa udeľujú na financovanie bežnej činnosti a na financovanie ojedinelých projektov.

 Právo účinkovať na súbehu majú právnické a fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú aktivitami významnými pre Obec Báčsky Petrovec v súlade s odsekom 1 body I-IV. súbehu a ktoré sú registrované na základe článku 4 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009 a 99/2011).

 Prihlášky sa podávajú na vopred pripravených tlačivách, ktoré zainteresovaní môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, v miestnych kanceláriách v Kulpíne, Maglići a Hložanoch a na úradnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs,

 Prihláška musí obsahovať: názov projektu alebo činnosti, základné údaje o organizácii alebo jednotlivcovi, základné údaje o projekte a aktivity, resp. program práce pre financovanie riadnej činnosti alebo opis projektu a projektových aktivít ak sa financujú projekty, finančný plán pre realizáciu programu alebo pre financovanie riadnej činnosti, výšku prostriedkov, ktoré sa žiadajú, pramene prostriedkov pre celkové financovanie, správu o trovení prostriedkov z rozpočtu obce za rok 2012 (ak sa prostriedky používali), údaje o zodpovednej osobe, sprievodný list.

 Vyplnené, overené a podpísané žiadosti sa odovzdávajú v Stredisku pre služby Obecnej správy, na okienku č. 5, najneskoršie do 05. februára 2013 do 14,00 hodiny.

 Rozdelenie prostriedkov sa koná na základe Pravidiel o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre oblasť kultúry, Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu a programu aktivít významných pre rozvoj spoločnosti.

 Ak objem žiadaných prostriedkov presahuje prostriedky určené Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2013, prednosť budú mať:

- projekty invalidných organizácií,
- programy pre prácu s deťmi,
- humanitárne programy,
- programy, ktoré podnecujú vrcholnú tvorbu,
- projekty podporené z iných prameňov, pre ktoré je podmienka vlastná účasť.

 Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov vynesie Obecná rada po vopred zabezpečenej mienke pracovných telies,, najneskoršie do 25. februára 2013. Zoznam užívateľov, ktorých aktivity budú financované z rozpočtu obce na rok 2013, bude uverejnený na úradnej webovej stránke obce najneskoršie 3 dni odo dňa vynesenie Rozhodnutia o udelení prostriedkov.

 Prevod prostriedkov užívateľom na základe rozhodnutia Obecnej rady bude sa môcť vykonať iba na účet, ktorý sú užívatelia povinní otvoriť v Správe pre trezor na tie účely. Úkony späté s otvorením účtu užívateľom zorganizuje Obecná správa. Prostriedky sa musia použiť výlučne na účely, za ktoré sú rozhodnutím každému užívateľovi aj určené. Pri podávaní žiadosti o prevod prostriedkov, užívatelia sú povinní k žiadosti pridať i dokumentáciu (fotokópie), ktoré potvrdzujú účelové trovenie prostriedkov. O žiadosť o prevod prostriedkov a s kompletnou žiadosťou so sprievodnou dokumentáciou obrátiť sa na Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu.


V Báčskom Petrovci PREDSEDA OBCE
21. januára 2013. Pavel Marčok
 

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика