Súbeh pre udelenie prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2011.

Súbeh sa vypisuje pre rozdelenie prostriedkov rozpočtu obce Báčsky Petrovec pre rok 2011. zameraný na financovanie:
1. Programu v oblasti kultúry a umenia, ktorý v rámci svojej riadnej činnosti organizuje určitá si organizácia alebo združenie behom celého roka, v úhrnom výnose 1.000.000,00 dinárov
2. Manifestácia, ktorá svojou kvalitou doprináša afirmáciu umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovania tradícii a obyčajou prostredia,v úhrnom výnose 2.000.000,00 dinárov
3. Programov a aktivít ktoré v rámci svojich činností sprevádzajú združenia v oblasti športu a telesnej kultúry, v úhrnom výnose 3.500.000,00 dinárov
4. Programy a projekty ako i činnosti v oblasti humanitných, kultúrno – osvetových, invalidných, cirkevných a iných aktivít, ktoré sprevádzajú mimovládne organizácie, v úhrnom výnose 1.500.000,00 dinárov.
Prostriedky sa udeľujú pre financovanie riadnej činnosti a pre financovanie ojedinelých projektov.

Na základe článku 13. Uznesenia o rozpočte obce Báčsky Petrovec na rok 2011.( Úradný vestník obce Báčsky Petrovec č. 12/2010. ), Pravidlách o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu obce Báčsky Petrovec pre oblasť kultúry a Pravidlách o kritériách a meradlách pre ocenenie a financovanie ročných programov a aktivít športových združení, organizáciou a jednotlivcov z územia obce Báčsky Petrovec, predseda obce Báčsky Petrovec vypisuje :

Súbeh pre udelenie prostriedkov z rozpočtu obce Báčsky Petrovec na rok 2011.

Súbeh sa vypisuje pre rozdelenie prostriedkov rozpočtu obce Báčsky Petrovec pre rok 2011. zameraný na financovanie:
1. Programu v oblasti kultúry a umenia, ktorý v rámci svojej riadnej činnosti organizuje určitá si organizácia alebo združenie behom celého roka, v úhrnom výnose 1.000.000,00 dinárov
2. Manifestácia, ktorá svojou kvalitou doprináša afirmáciu umeleckej a kultúrnej tvorby a zachovania tradícii a obyčajou prostredia,v úhrnom výnose 2.000.000,00 dinárov
3. Programov a aktivít ktoré v rámci svojich činností sprevádzajú združenia v oblasti športu a telesnej kultúry, v úhrnom výnose 3.500.000,00 dinárov
4. Programy a projekty ako i činnosti v oblasti humanitných, kultúrno – osvetových, invalidných, cirkevných a iných aktivít, ktoré sprevádzajú mimovládne organizácie, v úhrnom výnose 1.500.000,00 dinárov.
Prostriedky sa udeľujú pre financovanie riadnej činnosti a pre financovanie ojedinelých projektov.

Právo účasti na konkurze majú právne a fyzické osoby,ktoré sa zaoberajú aktivitou významnou pre obec Báčsky Petrovec z odseku 1. bod 1-4 súbehu a ktoré sú evidované na základe článku 4. Zákona o združeniach občanov ( Úradný vestník „RS“ č. 5/2009). Prihlášky sa podnášajú na vopred pripravených tlačivách, ktoré si záujemci môžu vyzdvihnúť v Stredisku pre služby občanom obce Báčsky Petrovec, v kanceláriách Miestnych spoločenstiev Kulpín, Maglić a Hložany ako i na úradnej webovej stránky obce Báčsky Petrovec : www.backipetrovac.rs
Prihláška musí obsahovať : názov projektu alebo činnosti,základné údaje o organizácii alebo osobe, základné údaje o projekte alebo aktivite, vlastne program práce pre financovanie riadnej činnosti alebo opis projektu a projekčných aktivít ak sa financujú projekty, finančný plán na realizáciu programu alebo na financovanie riadnej činnosti, výška prostriedkov, ktoré sa žiadajú, zdroje prostriedkov pre celkové financovanie,správu o strovených prostriedkoch z rozpočtu 2010. ( ak sú používané), údaje o zodpovednej osobe, sprievodný dopis.
Vyplnené, overené a podpísané žiadosti sa podávajú v Stredisku pre občanov Obce Báčsky Petrovec, na okienku číslo 5 najpozdejšie do 10. februára 2011. do 14,00 hodine.
Rozdelenie prostriedkov sa bude konať na základe Pravidiel o spôsobe a postupe uskutočňovania práv na udelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec z oblasti kultúry, Pravidiel o kritériách a meradlách pre ocenenie a financovanie roćných programov a aktivít športových združení, organizáciou a jednotlivcov z územia obce Báčsky Petrovec a programov aktivít významných pre rozvoj civilného spoločenstva.
V prípade, že je rozsah žiadaných prostriedkov väčší než prostriedky určené Uznesením o rozpočte obce Báčsky Petrovec na rok 2011. uprednostnia sa :
- Projekty invalidných organizácii
- Programy práce s deťmi
- Humanitné programy
- Programy ktoré podnecujú vrcholovú tvorbu
- Projekty podporené z iných zdrojov, pre ktoré je určená vlastná účasť
Rozhodnutie o rozdelení prostriedkov vynesie Obecná rada po vopred pribavenej mienky pracovných telies najpozdejšie do 21. februára 2011. Zoznam užívateľov, čie aktivity sa budú financovať z rozpočtu obce na rok 2011. Bude zverejnený na úradnej webovej stránke obce najpozdejšie 7 dní odo dňa schválenia Rozhodnutia o rozdelení prostriedkov.
Užívatelia prostriedkov sú povinný, aby po ukonční programu pre ktorý získali prostriedky,alebo po ukončení štvrťroku pre udelenú časť prostriedkov na financovanie riadnej aktivity, doručia Oddeleniu pre rozpočet, financie a daňovú administráciu Správu o účelovom strovení prostriedkov.

V Báčskom Petrovci Dňa 14. januára 2011.
Predseda Obce Báčsky Petrovec
Vladimír Turan
 

- Konkurs

- Obrasci

- Objašnjenja uz zahtev

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика