Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
KOMISIJA ZA DAVANJE  ZAKUP,OTUĐENJE I PRIBAVLJANJE
NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU  OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 46-52/2014-05
Dana: 13.10.2014.godine
Bački Petrovac 

                   Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac-Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavljanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i Zaključka Opštinskog Veća br.016-4/3-2014 od 08.09.2014. godine, dana 13.10.2014.godine, raspisuje

 

O g l a s

Za davanje u zakup poslovnih prostorija u javnoj svojini

  opštine Bački Petrovac, korisnika mesne zajednice Maglić, prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija koje su u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac-korisnika Mesne zajednice Maglić, prikupljanjem pismenih ponuda. Poslovne prostorije se daju u zakup po tržišnim uslovima:

 

Opis i adresa poslovnih prostorija

 

Podaci o nepokretnosti iz javnih knjiga o nepokretnostima

Namena poslovnih prostorija

Površina poslovnih prostorija koje se izdaju u zakup

 

 

Početna mesečna visina zakupnine za posl.prost.

1.Veliki hol Doma kulture sa sanitarnim čvorom i priručnim magacinom i deo platoa ispred Doma kulture, u Magliću, ul. Maršala Tita 46

 Dom kulture - sagrađ. na parc. 924 u k.o. Maglić ul. Maršala Tita 46, upisan u Listu nepokretnosti 1444

Obavljanje ugostiteljske delatnosti  (za potrebe „kafića“)

190 m2 površina kafića i 100 m2 površina platoa za potrebe letnje bašte

 

170 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate                    

2.Poslovni prostor pekara sa magacinom i sanitarnim čvorom i dvorišni prostor u Magliću,ul. Svetozara Markovića 46

Pekara upisana u List nepokretnosti br.1460, parc. br. 757 u k.o. Maglić, ul.Svetozara Markovića 46

Obavljanje pekarske delatnosti

170 m2 površina pekare sa sanit . čvorom i 123 m2 površina dvorišnog prostora

 

150 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate                    

 

Poslovne prostorije pod red. br. 1. se daju u zakup za obavljanje ugostiteljske delatnosti a poslovne prostorije pod red. br. 2. za obavljanje pekarske delatnosti.

 

2. Rok trajanja zakupa je 5   godina, sa mogućnošću produženja zakupa.

    Nakon potpisivanja ugovora o zakupu zakupac je u obavezi da u roku od 30 dana poslovni prostor stavi u funkciju.

 

3. Uvid u dokumentaciju: Položaj i skica poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, akt o vlasništvu, može se izvršiti u Mesnoj zajednici Maglić, Opština Bački Petrovac, u zgradi mesne zajednice Maglić, ul. Maršala Tita  br.46.  , svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova. Kontakt osoba: Mile Nišić, telefon:  021/785-188.

 

4. Ponuđeni iznos zakupnine  mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši mesečno, do 5-tog u mesecu za prethodni mesec .

 

5. Za učešće u postupku prikupljanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u iznosu od  20% od ponuđene zakupnine.

 

6. Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača:

 

1. Poslovne prostorije Velikog hola Doma kulture sa ostalim pratećim objektima će dobiti u zakup ponuđač koji ponudi najveći iznos mesečne  zakupnine i koji ponudi investiciono ulaganje na zameni portala i ulaznih vrata ALU- profilima: petokomorni ALU profil sa termo prekidom zastakljen termoizolacionim staklom 4+12+4 sa argonom, u prvoj godini korišćenja prostorija. Od uloženog investicionog ulaganja 50% vrednosti investicije je na teret korisnika a ostalih 50% se umanjuje od utvrđene visine zakupa poslovnog prostora. Saglasnost na ponuđenu vrednost investicionog ulaganja daje Savet Mesne Zajednice Maglić.

 

2. Poslovni prostor pekara sa pratećim objektima i posl. prostorom će dobiti u zakup ponuđač koji ponudi najveći iznos mesečne zakupnine.

 

3. Da ponuđači imaju najmanje 5 godina iskustva u obavljanju delatnosti ugostiteljstva, odnosno pekarstva.

 

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine i istu visinu investicionog ulaganja na zameni portala i vrata,  Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

 

7. Učesnici u postupku prikupljanja ponuda mogu biti pravna i fizička lica, koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

 

8.  Ponuda mora da sadrži:

1.      za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

2.      za preduzetnike i pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

3.      ponuđeni iznos zakupnine, koji mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa.

 

9.  Uz ponudu se dostavlja:

     1. dokaz o uplaćenom depozitu u vsini od 20% od ponuđene zakupnine  koji se uplaćuje na žiro   račun: 840-742152843-59 poziv na broj   97  59-207  Prihodi od zakupnine poslovnog prostora u korist nivoa opštine,      

2.      uredno ovlašćenje za zastupanje,

3.      fotokopija lične karte za fizička lica,

4.      rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

5.      dokaz da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac, i budžetu Opštine u kojoj ima sedište firme,

6.      Potvrdu banke da ponuđač nije u blokadi zadnjih mesec dana.

 

 

 10. Adresa za dostavljanje ponude: Učesnik u postupku svoju ponudu dostavlja u

 zatvorenoj koverti sa naznakom da se radi o  ponudi za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Maglić i vidnom napomenom „ NE OTVARATI. Ponuda se šalje poštom preporučeno, a može se predati i u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na prizemlju zgrade sedišta Opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova broj 6. na šalteru pisarnice, sa naznakom za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac“

 

11. Rok za podnošenje ponude: je 15  dana od dana oglašavanja, do 14:00 časova.

         Neblagovremena , odnosno neuredna ponuda će se odbaciti.

 

12. Otvaranje prispelih ponuda na oglas je 30. oktobra 2014.godine , u Maloj sali zgrade opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, sa početkom u 13,00 časova, uz prisustvovanje prijavljenih na oglas.

Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela bar jedna uredna i blagovremena ponuda.

 

13. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora. Učesniku u  postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač -učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi  zaključenju  ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita .Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

14. Objavljivanje Oglasa: Oglas će se objaviti na SAJT-u Opštine Bački Petrovac dana 13.10. 2014. godine.

 

 

                                                                                   PREDSEDNIK KOMISIJE  

                                                                                          Miroslav Čeman

 

 

Tekst oglasa preuzmite ovde.

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика