Start-up úvery podľa programu fondu na rok 2011-podnikatelia

Fond pre rozvoj Republiky Srbsko

Start-up úvery podľa programu fondu na rok 2011-podnikatelia

Podmienky na používania prostriedkov:
Právo používať tieto prostriedkov majú obchodné subjekty na území Republiky Srbsko, registrované v Agentúre pre obchodné registre od 01.01.2010 a neskoršie.
Úvery sú určené na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu, adaptáciu a sanáciu podnikateľských priestorov, výrobných a priemyselných objektov, resp. na kúpu nového vybavenia od oprávneného distribútora alebo výrobcu vybavenia.
Žiadateľ úveru môže byť osoba, ktorá nikdy predtým nebola vlastník obchodnej spoločnosti, čiže podnikateľ v zmysle, že bola poplatník dane zo zisku, resp. z príjmov zo samostatnej činnosti.
Žiadateľ o úver môže byť iba osoba, proti ktorej sa nevedie vyšetrovanie a ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku, do 55 rokov života.
Osoby, ktoré vo chvíli podania žiadosti o úver boli zamestnané vo verejných podnikoch a štátnych inštitúciách, nemôžu byť užívatelia tých prostriedkov.
Prostriedky podľa tohto programu nemožno použiť na:
- úverovanie primárnej poľnohospodárskej výroby
- úverovanie obchodu
- kúpu zánovného vybavenia
- kúpu osobných áut
- pôžičku iným osobám
- výrobu a predaj zbrane a vojenského vybavenia
- organizovanie hier v šťastie, lotérie a podobných činností
- na výrobu a obrat hociktorého tovaru alebo aktivít, ktoré sa podľa domácich predpisov alebo medzinárodných konvencií a dohôd považujú za zakázané.


Úvery sa povoľujú za nasledovných podmienok:
- vo výške 500.000,00 až 1.500.000,00 dinárov
- lehota splácania do 5 rokov, v rámci ktorej je doba odročenia dvanásť mesiacov
- úroková sadzba 3% na ročnej úrovni s uplatnením valutovej klauzuly
- trojmesačné splatenie úveru

Inštrumenty zabezpečenia pravidelného splácania úveru – jeden z inštrumentov:
- prvá hypotéka na nehnuteľnosti alebo pozemok v súkromnom vlastníctve – užívateľa úveru alebo inej osoby, ktorej trhová hodnota zjednocuje vracanie úveru zväčšeného o patriaci úrok alebo
- zmluvná záruka – pristúpenie k dlhu právnickej osoby podnikateľa za užívateľa úveru, so zodpovedajúcimi inštrumentami zabezpečenia ručiteľa.

Vedľa uvedených inštrumenov, užívateľa má záväzok doručiť aj určitý počet vlastných blanco zmeniek.

Realizácia prostriedkov:
Povolené prostriedky sa na základe Zmluvy o asignácii platia priamo na účet dodávateľa vybavenia.

Ak sa úverom alebo časťou úveru financujú stavebné práce väčšej hodnoty než 1.500.000,00 dinárov, prostriedky sa na základe Zmluvy o asignácii platia vykonávateľovi stavebných prác na základe doručených situácií. Za výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu treba doručiť lokalitné alebo stavebné povolenie za realizáciu povolených prostriedkov. Žiadateľ môže predvídať zaobstaranie trvalých obratových prostriedkov. V štruktúre povoleného úveru účasť stálych obratových prostriedkov môže byť do 20% a povolená suma sa priamo platí na účet žiadateľa úveru.

Fond si ponecháva právo dožadovať sa i dodatočných prostriedkov zabezpečenia, ak analýzou žiadosti zistí, že je to potrebné.

Potenciálni užívatelia alebo osoby oprávnené zo strany užívateľa, podávajú žiadosti Fondu pre rozvoj Republiky Srbsko v ústredni fondu v Niši a vo filiálkach.

Žiadosti sa prijímajú od 01.04.2011 až po vyčerpanie prostriedkov na tento účel.


Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика