Start-up úvery podľa programu fondu na rok 2011-podnikatelia

Fond pre rozvoj Republiky Srbsko

Start-up úvery podľa programu fondu na rok 2011-podnikatelia

Podmienky na používania prostriedkov:
Právo používať tieto prostriedkov majú obchodné subjekty na území Republiky Srbsko, registrované v Agentúre pre obchodné registre od 01.01.2010 a neskoršie.
Úvery sú určené na výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu, adaptáciu a sanáciu podnikateľských priestorov, výrobných a priemyselných objektov, resp. na kúpu nového vybavenia od oprávneného distribútora alebo výrobcu vybavenia.
Žiadateľ úveru môže byť osoba, ktorá nikdy predtým nebola vlastník obchodnej spoločnosti, čiže podnikateľ v zmysle, že bola poplatník dane zo zisku, resp. z príjmov zo samostatnej činnosti.
Žiadateľ o úver môže byť iba osoba, proti ktorej sa nevedie vyšetrovanie a ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestné činy hospodárske a trestné činy proti majetku, do 55 rokov života.
Osoby, ktoré vo chvíli podania žiadosti o úver boli zamestnané vo verejných podnikoch a štátnych inštitúciách, nemôžu byť užívatelia tých prostriedkov.
Prostriedky podľa tohto programu nemožno použiť na:
- úverovanie primárnej poľnohospodárskej výroby
- úverovanie obchodu
- kúpu zánovného vybavenia
- kúpu osobných áut
- pôžičku iným osobám
- výrobu a predaj zbrane a vojenského vybavenia
- organizovanie hier v šťastie, lotérie a podobných činností
- na výrobu a obrat hociktorého tovaru alebo aktivít, ktoré sa podľa domácich predpisov alebo medzinárodných konvencií a dohôd považujú za zakázané.


Úvery sa povoľujú za nasledovných podmienok:
- vo výške 500.000,00 až 1.500.000,00 dinárov
- lehota splácania do 5 rokov, v rámci ktorej je doba odročenia dvanásť mesiacov
- úroková sadzba 3% na ročnej úrovni s uplatnením valutovej klauzuly
- trojmesačné splatenie úveru

Inštrumenty zabezpečenia pravidelného splácania úveru – jeden z inštrumentov:
- prvá hypotéka na nehnuteľnosti alebo pozemok v súkromnom vlastníctve – užívateľa úveru alebo inej osoby, ktorej trhová hodnota zjednocuje vracanie úveru zväčšeného o patriaci úrok alebo
- zmluvná záruka – pristúpenie k dlhu právnickej osoby podnikateľa za užívateľa úveru, so zodpovedajúcimi inštrumentami zabezpečenia ručiteľa.

Vedľa uvedených inštrumenov, užívateľa má záväzok doručiť aj určitý počet vlastných blanco zmeniek.

Realizácia prostriedkov:
Povolené prostriedky sa na základe Zmluvy o asignácii platia priamo na účet dodávateľa vybavenia.

Ak sa úverom alebo časťou úveru financujú stavebné práce väčšej hodnoty než 1.500.000,00 dinárov, prostriedky sa na základe Zmluvy o asignácii platia vykonávateľovi stavebných prác na základe doručených situácií. Za výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu treba doručiť lokalitné alebo stavebné povolenie za realizáciu povolených prostriedkov. Žiadateľ môže predvídať zaobstaranie trvalých obratových prostriedkov. V štruktúre povoleného úveru účasť stálych obratových prostriedkov môže byť do 20% a povolená suma sa priamo platí na účet žiadateľa úveru.

Fond si ponecháva právo dožadovať sa i dodatočných prostriedkov zabezpečenia, ak analýzou žiadosti zistí, že je to potrebné.

Potenciálni užívatelia alebo osoby oprávnené zo strany užívateľa, podávajú žiadosti Fondu pre rozvoj Republiky Srbsko v ústredni fondu v Niši a vo filiálkach.

Žiadosti sa prijímajú od 01.04.2011 až po vyčerpanie prostriedkov na tento účel.


referendum

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика