Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/73-2018
Dana: 15.03.2018. godine
Bački Petrovac

Na osnovu čl. 34. Odluke o Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012) i čl. 87. t. 8. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), povodom razmatranja predloga zaklјučka o poništavanju Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 45. sednici, održanoj dana 15.03.2018. godine, jednoglasno je donelo sledeći

 

Z A K Lj U Č A K

 

P o n i š t a v a  s e  Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini, br. 016-4/34-2018 od 2.03.2018. godine, objavlјen na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac dana 09.03.2018. godine i u nedelјnom listu ,,Hlas Ljudu“ dana 10.03.2018. godine, zbog formalnih i materijalnih nedostataka

 

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

   Srđan Simić

 

 

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика