Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko
Autonómna pokrajina Vojvodina
OBEC BÁČSKY PETROVEC
PREDSEDA OBCE
Číslo: 016-1/43-2020
Dňa: 13.02.2020
Báčsky Petrovec, Kollárova 6

 

Podľa článku 38 Zákona o združeniach (Úradný vestník RS, č. 51/2009, 99/2011 – iný zákon a 44/2018 – iný zákon), článku 6 Výnosu o prostriedkoch na podnietenie programov alebo chýbajúcej časti prostriedkov na financovanie programov vo verejnom záujme, ktoré realizujú združenia (Úradný vestník RS, č. 16/2018), Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2020 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2019), predseda Obce Báčsky Petrovec

v y p i s u j e

S Ú B E H

NA PRIDELENIE PROSTRIEDKOV ZDRUŽENIAM NA REALIZÁCIU PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME PRE OBEC BÁČSKY PETROVEC
NA ROK 2020

 

I. OBLASŤ VEREJNÉHO ZÁUJMU A OBJEM PROSTRIEDKOV

Predmet tohto súbehu je udelenie prostriedkov na realizáciu programov v oblasti kultúry, programov humanitárneho, osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec, ktoré v priebehu roka 2020 v rámci svojej činnosti a cieľov realizujú združenia, v úhrnnej sume 6.000.000,00 dinárov.

Prostriedky sú plánované v Uznesení o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2020 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10a/2019) v oddiele 5, kapitola 0, funkcia 820 - služby kultúry, program 1201- rozvoj kultúry a informovania, programová aktivita 0002 - posilnenie kultúrnej produkcie a umeleckej tvorby, pozícia 143, ekonomická klasifikácia 481 – dotácie mimovládnym organizáciám.

II. ÚČASTNÍCI SÚBEHU

Právo zúčastniť sa súbehu majú aktívne združenia registrované v súlade s ustanoveniami Zákona o združeniach, ktoré vykonávajú činnosť vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec zo stati I. body 1 a 2 súbehu, so sídlom na území obce Báčsky Petrovec a združenia, ktoré sú registrované ako medziobecné združenia, ak je jedna z registrovaných obcí aj Obec Báčsky Petrovec.

III. PODANIE PRIHLÁŠKY

Prihláška na súbeh a správa o realizácii programov a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli pridelené v roku 2019) sa podáva na vopred pripravených tlačivách, ktoré sa môžu prevziať v Stredisku pre služby Obecnej správy v Báčskom Petrovci alebo stiahnuť z webovej stránky obce Báčsky Petrovec (www.backipetrovac.rs).

Spolu s vyplnenými, podpísanými a overenými prihláškami na súbeh a správami o realizácii programov a strovených rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli pridelené v roku 2019) potrebné je odovzdať i kópie účtov a výpisov z banky a trezoru o prevode prostriedkov za pridelené prostriedky, ktoré neboli ospravedlnené v roku 2019 a ktoré potvrdzujú účelové trovenie pridelených prostriedkov.

Kompletizovaná dokumentácia sa odovzdáva v Stredisku pre služby Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (okienko číslo 1) v lehote 15 dní odo dňa uverejnenia súbehu, resp. do 28.02.2020, alebo ju možno zaslať poštou doporučene na adresu: Obec Báčsky Petrovec, Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením: pre Komisiu pre uskutočnenie súbehu na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec na rok 2020 a Prihláška na súbeh na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec na rok 2020.

Jedno združenie sa môže uchádzať iba s jedným programom!

Oneskorené, neúplné a nenáležite vyplnené prihlášky sa nebudú rozoberať!

IV. KRITÉRIÁ A MERADLÁ PRE VÝBER PROGRAMOV

Výber programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec sa bude konať na základe nasledujúcich kritérií:
1. referencie programu: oblasť v ktorej sa realizuje program, dĺžka trvania programu, počet osôb, ktoré sú zapojené do programu, možnosť rozvoja programu a jeho udržateľnosť;
2. ciele, ktoré sa dosiahnu: rozsah uspokojenia verejného záujmu, stupeň zveľadenia stavu v oblasti, v ktorej sa program uskutočňuje;
3. spolufinancovanie programu z iných zdrojov: vlastných príjmov, rozpočtu územnej autonómie alebo lokálnej samosprávy, fondov Európskej únie, darov, nadácií, legátov, úverov a pod., v prípade chýbajúcej časti prostriedkov pre financovanie programu;
4. zákonnosť a účinnosť používania prostriedkov a udržateľnosť predošlých programov: či už boli skôr používané prostriedky z rozpočtu Republiky Srbsko a ak áno, či boli splnené zmluvné záväzky.

Pri hodnotení a určovaní poradia programov a pri určovaní návrhov výšky prostriedkov na realizáciu programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec, prioritu budú mať:
- programy, ktoré predvídajú prácu s deťmi,
- programy, ktoré sa vzťahujú na osoby so zdravotným postihnutím,
- humanitárne programy,
- programy, ktoré podnecujú rozvoj kultúry a umenia,
- programy, ktoré podnecujú špičkovú tvorbu,
- programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných zdrojov,
- programy združenia s tradíciou.

 

V. SPÔSOB PRIDELENIA PROSTRIEDKOV

Komisia pre uskutočnenie súbehu najneskoršie v lehote 30 dní odo dňa uplynutia lehota na podanie prihlášky na súbeh vynesie návrh na pridelenie prostriedkov združeniam na realizáciu programov vo verejnom záujme pre obec Báčsky Petrovec (v ďalšom texte: návrh). Návrh bude uverejnený na oznamovacej tabuli a oficiálnej internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec, tiež na portáli eSpráva a účastníci verejnej výzvy budú mať právo podať námietku na návrh v lehote 8 dní odo dňa jeho uverejnenia. Uznesenie ohľadom námietky Komisia pre uskutočnenie súbehu vynesie v lehote 15 dní odo dňa jej prijatia a spolu s návrhom ju sprostredkuje predsedovi Obce Báčsky Petrovec na posúdenie.

Prostriedky zo stati I. bod l tohto súbehu budú pridelené na základe Rozhodnutia predsedu Obce Báčsky Petrovec a na účty združení budú prevedené na základe zmlúv, ktoré sa uzavrú medzi združeniami a Obcou Báčsky Petrovec.

VI. ZVEREJNENIE

Súbeh sa zverejní dňa 13.02.2020 na oznamovacej tabuli a oficiálnej webovej stránke Obce Báčsky Petrovec, tiež na portáli eSpráva.

 

PREDSEDA OBCE
Srđan Simić, v.r.

 

SÚBEH 2020 pridelenie prostriedkov - programy verejného záujmu pre obec

Prihláška na súbeh - združenia 2020

Vysvetlenie k Prihláške na súbeh - združenia 2020

Správa o strovení rozpočtových prostriedkov - združenia 2020

Vysvetlenie k správe o strovení rozpočtových prostriedkov - združenia 2020

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac