V Ý Z V A na verejnú rozpravu ohľadom predbežného návrhu Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2019

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBEC  BÁČSKY  PETROVEC

Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec

P r e d s e d a

Číslo: 016-3/31-2018-02

Dňa:  07.12.2018

Báčsky Petrovec

V Ý Z V A

na verejnú rozpravu ohľadom predbežného návrhu

Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec

na rok 2019

V súlade  s  článkom  116   body 1 a 117 odsek  4 Štatútu  Obce  Báčsky  Petrovec – prečistený text (Úradný   vestník   Obce  Báčsky Petrovec,   číslo  1/2014)  zasielam  Vám    pozvanie    na   v e r e j n ú    r o z p r a v u  ,   ktorá  sa   uskutoční   11. 12. 2018 

(v  utorok)   vo   veľkej   sieni   Zhromaždenia   obce   Báčsky   Petrovec, Ul.  Kollárova č. 6  v   Báčskom  Petrovci   (na  I.  poschodí)  so začiatkom o  18.00 hodinekde zo  strany  kompetentných Obce    Báčsky    Petrovec, b u d e   p r e z e n t o v a n ý   a   o d ô v o d n e n ý

 

  • predbežný návrh Uznesenia o  rozpočte Obce  Báčsky  Petrovec  na  rok  2019.

 

S textom predbežného návrhu Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2019 sa môžete oboznámiť prostredníctvom webovej stránky:  http://www.backipetrovac.rs

 

Vyzývame Vás, aby ste sa aktívne zúčastnili verejnej rozpravy ohľadom  tohto dôležitého  normatívneho  aktu  Obce Báčsky Petrovec, ktorý by sa mal schváliť na XXIV. zasadnutí  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

 

                                                                                                  P R E D S E D A

                                                                                         ZHROMAŽDENIA OBCE

                                                                                                   Dr. Ján Šuľan

prevzať tuná


NACRT ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019.GODINU


 

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика