Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBEC BÁČSKY PETROVEC

ZHROMAŽDENIE OBCE

P r e d s e d a

Číslo: 016-3/16-2020-02

Dňa: 07. 09. 2020

Báčsky Petrovec

  • VEREJNÝM PODNIKOM A INÝM HOSPODÁRSKYM SUBJEKTOM
  • USTANOVIZNIAM A VEREJNÝM SLUŽBÁM
  • ZDRUŽENIAM OBČANOV
  • SKUPINÁM OBČANOV
  • VÝBORNÍKOM ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
  • ŠTÁTNYM ORGÁNOM A ORGÁNOM LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

 

 

Vec: Výzva  na podanie iniciatívnych návrhov kandidátov na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec a Športového uznania.   

Podľa článku 16 odsek 1 Uznesenia o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec (prečistený text) (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 10/2013) začínam postup na podanie iniciatívnych návrhov kandidátov na udelenie Ceny Obce Báčsky Petrovec, Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2020  a Športového uznania  za rok  2019.

 

            Podmienky, ktoré musia  spĺňať kandidáti na udelenie uvedených  verejných uznaní Obce Báčsky Petrovec, sú obsiahnuté v Uznesení o  Cene obce  a  iných  verejných  uznaniach Obce  Báčsky Petrovec (prečistený text),  ktoré  je zverejnené na oficiálnej internetovej prezentácii Obce Báčsky  Petrovec (www.backipetrovac.rs).

 

Iniciatívne  návrhy kandidátov  na udelenie ceny, osobitného verejného uznania  a športového uznania môžu podať podniky a iné hospodárske subjekty, ustanovizne a verejné služby, združenia občanov, skupina občanov a jednotlivci, výborníci Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, štátne orgány a orgány lokálnej samosprávy. 

 

            Uznesenie o udelení ceny a osobitného verejného uznania na rok 2020 a   športového uznania za rok 2019  vynesie Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec na návrh Komisie pre uznania a ich udelenie sa realizuje na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa tradične koná pri príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec 15. októbra.  

Iniciatívy, resp. návrhy sa podávajú v písanej forme s adekvátnym odôvodnením  osobne, odovzdaním  návrhu  na podateľni  Obecnej  správy  Obce Báčsky Petrovec alebo  poštou najneskoršie  do  15. 09. 2020  na adresu:  KOMISIA PRE  UZNANIA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY  PETROVEC,  Ul. Kollárova č. 6,  21470 Báčsky Petrovec.

S úctou,

 

 

P R E D S E D A

ZHROMAŽDENIA OBCE

             Dr. Ján Jovankovič, v.r.

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac