Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBSKO
Autonómna pokrajina Vojvodina
Obecná správa Obce Báčsky Petrovec
ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ
A INŠPEKČNÉ ÚKONY

v súlade s článkom 45a Zákona o plánovaní a výstavbe (Úradný vestník RS, č. 72/09, 81/09 – oprava, 64/10 – ÚS, 24/11, 121/12, 42/13 –ÚS, 50/13 – ÚS, 98/13 – ÚS, 132/14 a 145/14)

z v e r e j ň u j e

SKORÉ VEREJNÉ NAHLIADNUTIE

OHĽADOM VYPRACOVANIA PLÁNU PODROBNEJ REGULÁCIE CYKLISTICKÉHO CHODNÍKA VEDĽA KANÁLA ZÁKLADNEJ KANÁLOVEJ SIETE HYDROSYSTÉMU DTD NOVÝ SAD – SAVINO SELO V K.O. BÁČSKY PETROVEC

Uznesenie o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie cyklistického chodníka vedľa kanála základnej kanálovej siete hydrosystému DTD Nový Sad – Savino Selo v k.o. Báčsky Petrovec bolo uverejnené v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec, číslo 10/2017.

Skoré verejné nahliadnutie bude trvať 15 dní, a to od 12. marca do 26. marca 2018 v budove Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, kancelária číslo 9, v Báčskom Petrovci, Ulica Kollárova č. 6, resp. bude uverejnené na internetovej stránke Obce Báčsky Petrovec.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony ako nositeľ vypracovania tohto plánu organizuje verejné nahliadnutie s cieľom zoznámiť verejnosť so všeobecnými cieľmi a účelom vypracovania plánu, možnými riešeniami pre rozvoj územného celku, možnými riešeniami pre urbánnu obnovu a efektmi plánovania.

Vyzývajú sa orgány, organizácie a verejné podniky, ktoré sú oprávnené na určenie podmienok pre ochranu a úpravu priestoru a výstavbu objektov, aby dali svoju mienku v zmysle podmienok a nevyhnutného objemu a stupňa posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Právnické a fyzické osoby môžu doručiť poznámky a sugescie v písanej forme Oddeleniu pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony poštou alebo prostredníctvom podateľne Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec (Stredisko pre služby, okienko č. 1) počas trvania skorého verejného nahliadnutia, záverečne s 26. marcom 2018. Poznámky a sugescie právnických a fyzických osôb, ktoré eviduje nositeľ vypracovania plánu, môžu vplývať na plánovacie riešenia.

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac