Súbeh na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2015

      Podľa článku 16 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2014) a Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec, predseda Obce Báčsky Petrovec vypisuje

S Ú B E H

na pridelenie prostriedkov z rozpočtu

Obce Báčsky Petrovec na rok 2015

 určených na spolufinancovanie:

I.  programov  v oblasti  kultúry a umenia, ktoré v rámci svojich  programových aktivít realizujú organizácie alebo združenia v priebehu roka 2015, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov;

II.  programov, ktoré v priebehu roka 2015 v rámci svojich  programových aktivít uskutočňujú  športové organizácie, registrované ako združenia v súlade so Zákonom o športe,  v úhrnnej sume 5.500.000 dinárov;

III. programov humanitárneho, kultúrno-osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obec Báčsky Petrovec v priebehu  roka 2015, ktoré  v rámci svojich programových aktivít uskutočňujú  mimovládne organizácie, v úhrnnej sume 3.350.000 dinárov;

IV. programov, ktoré v priebehu roka 2015, v rámci svojich celoročných programových aktivít alebo  jednotlivých  projektov uskutočňujú športové organizácie alebo združenia a ktoré prispievajú k afirmácii  predškolského, rekreačného športu a masovej fyzickej kultúry, v úhrnnej sume 500.000 dinárov.

  Prostriedky  sa udeľujú na financovanie celoročných programových aktivít a  ojedinelých  projektov.

  Právo  zúčastniť sa na súbehu majú  právnické   a  fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú aktivitami  významnými  pre Obec  Báčsky Petrovec  v súlade s odsekom 1 body I. až IV.  súbehu  a ktoré sú registrované na území Obce Báčsky Petrovec na základe článku 4 Zákona o združeniach (Úradný vestník  RS, č. 51/2009 a 99/2011).

  Žiadosť o spolufinancovanie a  Správa o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2014) sa podávajú  na vopred  pripravených tlačivách, ktoré záujemcovia môžu prevziať  v  Stredisku pre  služby  Obecnej správy Obce  Báčsky Petrove alebo na úradnej webovej  stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs,

  Vedľa vyplnených, overených a podpísaných žiadostí o spolufinancovanie a správ o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2014) treba odovzdať aj  doklady (fotokópie účtov a výpisov z trezoru pre prostriedky, ktoré nie sú ospravedlnené v roku 2014), ktoré dosvedčujú účelové trovenie prostriedkov a  Rozhodnutie o registrácii (alebo overenú  kópiu)  združenia alebo organizácie.

  Úplnú dokumentáciu treba odovzdať v Stredisku  pre  služby  Obecnej  správy, na  okienku č. 1,  najneskoršie  do 06. februára 2015  do  15,00 hodiny alebo zaslať  poštou  na adresu:  Obec Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením Prihláška na súbeh  a dátumom  zaslania do  06. februára 2015.

  Spolufinancovanie organizácií a združení sa bude konať v súlade s Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015.

  Prostriedky z odseku 1 bod I. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 1.700.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 300.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod II. tohto súbehu budú rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 5.000.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 500.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod III. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 2.100.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 1.250.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod IV. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 350.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 150.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

  Prostriedky určené programami, ktoré počas roka 2015 v rámci svojich programových aktivít uskutočňujú športové organizácie, realizujú sa v súlade s Pravidlami o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec.

  Ak objem  žiadaných prostriedkov presahuje prostriedky určené Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015, účastníci súbehu budú záväzní priložiť k súbehovej dokumentácii vyplnené osobitné  tlačivá s podrobnými ročnými programami práce a prioritu budú mať:

-          programy pre prácu s deťmi,
-          humanitárne programy,
-          programy, ktoré podnecujú rozvoj športu, kultúry a umenia,
-          programy, ktoré podnecujú vrcholnú tvorbu,
-          programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných  zdrojov,
-          programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe, ktoré účinkujú v niektorom systéme súťaženia na pokrajiskej,  republikovej alebo štátnej úrovni,
-          programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe, ktoré majú zložitejšie podmienky súťaže,
-          intenzívnejšie programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe,
-          programy združenia s tradíciou.

  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec najneskoršie do 15.  februára 2015 vynesie  Rozhodnutia o spolufinancovaní po predbežne  zadováženej mienke spracovateľa podaných žiadostí o spolufinancovanie a budú uverejnené na úradnej webovej stránke obce najneskoršie 3 dni odo dňa vynesenia.

  Užívatelia  prostriedkov sú povinní prostriedky využívať výlučne pre účely, ktoré sú určené Rozhodnutím o udelení prostriedkov a  Zmluvou medzi užívateľmi prostriedkov  a Obcou Báčsky Petrovec.

           

V Báčskom Petrovci                                                                           PREDSEDA OBCE

14. januára 2015                                                                                  Pavel Marčok, prof.

Popis

baner2022

BSK.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика