Súbeh na pridelenie prostriedkov z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2015

      Podľa článku 16 Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015 (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 9/2014) a Pravidiel o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec, predseda Obce Báčsky Petrovec vypisuje

S Ú B E H

na pridelenie prostriedkov z rozpočtu

Obce Báčsky Petrovec na rok 2015

 určených na spolufinancovanie:

I.  programov  v oblasti  kultúry a umenia, ktoré v rámci svojich  programových aktivít realizujú organizácie alebo združenia v priebehu roka 2015, v úhrnnej sume 2.000.000 dinárov;

II.  programov, ktoré v priebehu roka 2015 v rámci svojich  programových aktivít uskutočňujú  športové organizácie, registrované ako združenia v súlade so Zákonom o športe,  v úhrnnej sume 5.500.000 dinárov;

III. programov humanitárneho, kultúrno-osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obec Báčsky Petrovec v priebehu  roka 2015, ktoré  v rámci svojich programových aktivít uskutočňujú  mimovládne organizácie, v úhrnnej sume 3.350.000 dinárov;

IV. programov, ktoré v priebehu roka 2015, v rámci svojich celoročných programových aktivít alebo  jednotlivých  projektov uskutočňujú športové organizácie alebo združenia a ktoré prispievajú k afirmácii  predškolského, rekreačného športu a masovej fyzickej kultúry, v úhrnnej sume 500.000 dinárov.

  Prostriedky  sa udeľujú na financovanie celoročných programových aktivít a  ojedinelých  projektov.

  Právo  zúčastniť sa na súbehu majú  právnické   a  fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú aktivitami  významnými  pre Obec  Báčsky Petrovec  v súlade s odsekom 1 body I. až IV.  súbehu  a ktoré sú registrované na území Obce Báčsky Petrovec na základe článku 4 Zákona o združeniach (Úradný vestník  RS, č. 51/2009 a 99/2011).

  Žiadosť o spolufinancovanie a  Správa o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2014) sa podávajú  na vopred  pripravených tlačivách, ktoré záujemcovia môžu prevziať  v  Stredisku pre  služby  Obecnej správy Obce  Báčsky Petrove alebo na úradnej webovej  stránke Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs,

  Vedľa vyplnených, overených a podpísaných žiadostí o spolufinancovanie a správ o realizácii programu a strovení rozpočtových prostriedkov (ak prostriedky boli udelení v roku 2014) treba odovzdať aj  doklady (fotokópie účtov a výpisov z trezoru pre prostriedky, ktoré nie sú ospravedlnené v roku 2014), ktoré dosvedčujú účelové trovenie prostriedkov a  Rozhodnutie o registrácii (alebo overenú  kópiu)  združenia alebo organizácie.

  Úplnú dokumentáciu treba odovzdať v Stredisku  pre  služby  Obecnej  správy, na  okienku č. 1,  najneskoršie  do 06. februára 2015  do  15,00 hodiny alebo zaslať  poštou  na adresu:  Obec Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova 6, 21470 Báčsky Petrovec s vyznačením Prihláška na súbeh  a dátumom  zaslania do  06. februára 2015.

  Spolufinancovanie organizácií a združení sa bude konať v súlade s Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015.

  Prostriedky z odseku 1 bod I. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 1.700.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 300.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod II. tohto súbehu budú rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 5.000.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 500.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod III. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 2.100.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so  zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 1.250.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

     Prostriedky z odseku 1 bod IV. tohto súbehu budú  rozvrhnuté na základe:

  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní programov v sume 350.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade so zmluvami medzi užívateľmi prostriedkov a Obcou Báčsky Petrovec a
  • Rozhodnutia  Obecnej rady o spolufinancovaní  programov v sume 150.000,00 dinárov a prenesú sa na účty užívateľov prostriedkov v súlade s osobitnými rozhodnutiami predsedu obce.

  Prostriedky určené programami, ktoré počas roka 2015 v rámci svojich programových aktivít uskutočňujú športové organizácie, realizujú sa v súlade s Pravidlami o spolufinancovaní združení v oblasti športu z územia Obce Báčsky Petrovec.

  Ak objem  žiadaných prostriedkov presahuje prostriedky určené Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2015, účastníci súbehu budú záväzní priložiť k súbehovej dokumentácii vyplnené osobitné  tlačivá s podrobnými ročnými programami práce a prioritu budú mať:

-          programy pre prácu s deťmi,
-          humanitárne programy,
-          programy, ktoré podnecujú rozvoj športu, kultúry a umenia,
-          programy, ktoré podnecujú vrcholnú tvorbu,
-          programy a projekty združení, ktoré sú podporené z vlastných príjmov alebo z príjmov z iných  zdrojov,
-          programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe, ktoré účinkujú v niektorom systéme súťaženia na pokrajiskej,  republikovej alebo štátnej úrovni,
-          programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe, ktoré majú zložitejšie podmienky súťaže,
-          intenzívnejšie programové aktivity organizácií registrovaných ako združenia v súlade so Zákonom o športe,
-          programy združenia s tradíciou.

  Obecná rada Obce Báčsky Petrovec najneskoršie do 15.  februára 2015 vynesie  Rozhodnutia o spolufinancovaní po predbežne  zadováženej mienke spracovateľa podaných žiadostí o spolufinancovanie a budú uverejnené na úradnej webovej stránke obce najneskoršie 3 dni odo dňa vynesenia.

  Užívatelia  prostriedkov sú povinní prostriedky využívať výlučne pre účely, ktoré sú určené Rozhodnutím o udelení prostriedkov a  Zmluvou medzi užívateľmi prostriedkov  a Obcou Báčsky Petrovec.

           

V Báčskom Petrovci                                                                           PREDSEDA OBCE

14. januára 2015                                                                                  Pavel Marčok, prof.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика