Predsedníčka Obce  Báčsky Petrovec  v súlade s článkom 47 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007)  zastupuje obecnú radu, vedie a zvoláva zasadnutia rady, je zodpovedná za zákonitosť práce obecnej rady a je povinná obstaviť uplatnenie uznesenia obecnej rady ak považuje, že nie je v súlade so zákonom.

Jasna Šproh, predsedníčka Obce Báčsky Petrovec - zvolená na ustanovujúcom  zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 21.08.2020.

Zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec v súlade s článkom 43 Zákona o lokálnej samospráve zastupuje predsedníčku obce v prípade jej neprítomnosti a znemožnenia vykonávať svoju funkciu. V súlade s tým zástupca predsedníčky obce koná všetky úkony predsedníčky obce súvisiace s prácou obecnej rady v prípade  jej neprítomnosti.

Dragan  Krčmar, zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,  zvolený na XXV zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 10.12.2022.

Obecná rada v rámci vykonávania úkonov zo svojej príslušnosti vynáša: uznesenia, rokovací poriadok, pravidlá, príkazy, smernice, rozhodnutia, závery, odporúčania, plány, programy a iné akty v súlade so zákonom a Štatútom Obce Báčsky Petrovec.

Uznesenie na všeobecný spôsob upravuje otázky z príslušnosti obecnej rady.

Rokovací poriadok  upravujú otázky dôležité  pre organizáciu a prácu obecnej rady.

Pravidlá rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, uznesení a iných  predpisov obce  za účelom ich realizácie.

Príkaz  s cieľom vykonávania jednotlivých ustanovení uznesení a iných predpisov prikazuje alebo zakazuje postupovanie v určitej  situácii, ktorá má všeobecný význam.

Smernica stanovuje  spôsob práce a vykonávanie  prác orgánov obce, podnikov, ustanovizní alebo iných organizácií pri realizácii  jednotlivých  ustanovení uznesení a iných predpisov. 

Rozhodnutie reguluje  jednotlivé práce, záväzky a právne záujmy osôb v súlade so zákonom, štatútom, uzneseniami  zhromaždenia obce a obecnej rady.

Záverom sa rozhoduje o procedurálnych a politických otázkach, o schválení určitých návrhov, ustaľuje sa  stanovisko o tom čo, ako a na aký spôsob treba naďalej postupovať v jednotlivých otázkach, resp.  veciach, iniciuje sa vynesenie uznesení a iného normatívneho alebo jednotlivého aktu.

Obecnú správu  vedie náčelníčka.

Funkciu náčelníčky koná  Jaroslava Čáni Jević, dipl. právnička.

Náčelníčka obecnej správy:  zastupuje obecnú správu, organizuje  prácu obecnej správy, vynáša  rozhodnutia a iné akty z príslušnosti obecnej správy, pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácia obecnej správy, so súhlasom obecnej rady vynáša normatívne akty, ktorými sa  regulujú práva a povinnosti zamestnancov obecnej správy, koná voľbu a rozvrhovanie zamestnancov obecnej správy, rozhoduje o právach  zamestnancov a zodpovednostiach na základe  práce,  rieši konflikt záujmov medzi vnútornými organizačnými jednotkami a koná iné úkony stanovené zákonom, štatútom obce a inými aktmi zhromaždenia obce.

Úkony organizačných jednotiek riadia:

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné  úkony – vedúci  Dušan  Rašeta, dipl. právnik

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony – vedúci Duško Lukač, odbor.inž. špec.

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu – vedúca  Milena Nišić, špec. odbor. ekon.

Službu zhromaždenia obce a obecnej rady – vedúca Kristína Benka Stojisavljević, master práv.

Vedúci organizačných jednotiek: priamo riadia úkony oddelení, resp. služieb, organizujú práce vo vykonávaní úloh z pôsobnosti organizačnej jednotky, zabezpečujú zákonité a účinné vykonávanie úkonov, konajú dozor a kontrolu vo  vykonávaní úkonov oddelení – služieb a robotníkov, konajú odborne najzložitejšie úkony z pôsobnosti práce oddelení a iné úkony na príkaz náčelníčky obecnej správy.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика