Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predseda Obce  Báčsky Petrovec  v súlade s článkom 47 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007)  zastupuje Obecnú radu, vedie a zvoláva zasadnutia rady a je zodpovedný za zákonitosť práce Obecnej rady a je povinný obstaviť uplatnenie uznesenia Obecnej rady, ak považuje, že nie je v súlade so zákonom.

- Srđan Simić, predseda Obce Báčsky Petrovec  - zvolený na I.  zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 09.06.2016.

Zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec v súlade s článkom 43 Zákona o lokálnej samospráve zastupuje predsedu obce v prípade jeho neprítomnosti a znemožnenia vykonávať svoju funkciu. V súlade s tým zástupca predsedu obce koná všetky úkony predsedu obce súvisiace s prácou Obecnej rady v prípade  jeho neprítomnosti.

- Ján Brna, zástupca predsedu Obce Báčsky Petrovec – zvolený na I. zasadnutí Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konalo 09.06.2016.

Obecná rada v rámci vykonávania prác zo svojej príslušnosti vynáša: uznesenia, rokovací poriadok, pravidlá, príkazy, smernice, rozhodnutia, závery, odporúčania, plány, programy a iné akty v súlade so zákonom a Štatútom Obce Báčsky Petrovec.

Uznesenie na všeobecný spôsob upravuje otázky z príslušnosti Obecnej rady.

Rokovací poriadok  upravujú otázky dôležité  pre organizáciu a prácu Obecnej rady.

Pravidlá rozpracúvajú jednotlivé ustanovenia zákona, uznesení a iných  predpisov obce  za účelom ich realizácie.

Príkaz  s cieľom vykonávania jednotlivých ustanovení uznesení a iných predpisov prikazuje alebo zakazuje postupovanie v určitej  situácii, ktorá má všeobecný význam.

Smernica stanovuje  spôsob práce a vykonávanie  prác orgánov obce, podnikov, ustanovizní alebo iných organizácií pri realizácii  jednotlivých  ustanovení uznesení a iných predpisov. 

Rozhodnutie reguluje  jednotlivé práce, záväzky a právne záujmy osôb v súlade so zákonom, štatútom, uzneseniami  Zhromaždenia obce a Obecnej rady.

Záverom sa rozhoduje o procedurálnych a politických otázkach, o schválení určitých návrhov, ustaľuje sa  stanovisko o tom čo, ako a na aký spôsob treba naďalej postupovať v jednotlivých otázkach, resp.  veciach, iniciuje sa vynesenie uznesení a iného normatívneho alebo jednotlivého aktu.

Obecnú správu  vedie náčelníčka.

Funkciu náčelníčky koná dipl. práv Milina Labátová.

Náčelníčka Obecnej správy:  zastupuje Obecnú správu, organizuje  prácu Obecnej správy, vynáša  rozhodnutia a iné akty z príslušnosti Obecnej správy, pravidlá o vnútornej organizácii a systematizácia Obecnej správy, so súhlasom Obecnej správy vynáša iné normatívne akty, ktorými sa  regulujú práva a povinnosti robotníkov Obecnej správy, koná voľbu a rozvrhnutie robotníkov Obecnej správy, rozhoduje o právach  robotníkov a zodpovednostiach na základe  práce,  rieši konflikt záujmov medzi vnútornými organizačnými jednotkami a koná iné práce stanovené zákonom, Štatútom obce a inými aktmi Zhromaždenia obce.

Práce organizačných jednotiek riadia:

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné  úkony – vedúci dipl. práv. Dušan  Govorčin,

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony – vedúci dipl. inž. Ondrej  Bovdiš,

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu – vedúca MSc.ecc. Anna Vrbovská

Službu Zhromaždenia obce a Obecnej rady - dipl. práv. Rastislav Labát.

Vedúci organizačných jednotiek: priamo riadia prácu  oddelení, resp. služieb, organizujú prácu vo vykonávaní úloh z pôsobnosti organizačnej jednotky, zabezpečujú zákonité a účinné vykonávanie úkonov, konajú dozor a kontrolu vo  vykonávaní úkonov oddelení – služieb a robotníkov, konajú odborne najzložitejšie úkony z pôsobnosti práce oddelení a iné úkony na príkaz náčelníčky Obecnej správy.