Obecná správa

Náčelníčka Obecnej správy
Dušan Rašeta, dipl.práv.

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony
vedúci Predrag Bojanić, dipl.práv.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony
vedúci Duško Lukač, odbor.inž. špec.

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu
vedúca Milena Nišić, špec. odbor. ekon.

Právne zastupiteľstvo obce
právny zástupca Vladislav Tárnoci, dipl.práv.

Obecná správa:

1.pripráva predbežné návrhy predpisov a iných aktov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce a predseda obce;
2.realizuje uznesenia a iné akty Zhromaždenia obce a predsedu obce;
3.rieši v správnom konaní v prvom stupni o právach a záväzkoch občanov, podnikov, ustanovizní a iných orgánov zo základnej pôsobnosti obce;
4.koná úkony správneho dozoru nad uskutočňovaním predpisov a iných normatívnych aktov Zhromaždenia obce;
5.vykonáva zákony  a iné predpisy, ktorých realizácia je zverená obci;
6.koná odborné a iné úkony, ktoré určia Zhromaždenie obce a predseda obce.

Obecnú správu vedie náčelníčka.
Funkciu náčelníčky koná dipl.práv. Dušan Rašeta

V Obecnej správe je pracuje 41 zamestnancov .

Základné organizačné jednotky Obecnej správy sú:

1. Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony,
2. Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony,
3. Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu
4. Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady
5. Kabinet predsedu obce.


Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony
koná úkony  z oblasti všeobecnej správy:  uplatňuje zákony a iné predpisy, ktorých  priama realizácia je zverená obci v oblasti štátneho občianstva, matrík, manželstva, osobného mena, rodných čísel a iných úkonov  z osobného stavu občanov, voličských zoznamov, súpisov a hodnotení  majetku umretých osôb s cieľom začatia dedičského konania, koná úkony archivovania a kancelárske úkony. Navrhuje a pripráva predbežné návrhy aktov, ktoré  vynáša Zhromaždenie obce, predseda obce a Obecná rada, za realizáciu ktorých  je zodpovedné toto oddelenia,  tiež navrhuje a pripráva  predbežné návrhy jednotlivých a normatívnych aktov, ktoré vynáša  náčelník Obecnej správy, koná  úkony podateľne a archívu, úkony overovania podpisov a rukopisov, úkony poskytovania bezplatnej právnej pomoci občanom, úkony bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci  a ochrany pred požiarom, tiež úkony prípravy a organizovania práce vo vojnovom a mimoriadnom stave v súlade s plánom obrany. Pripráva a realizuje akčný plán na zlepšenie a modernizáciu úkonov Obecnej správy  a najmä  na zlepšenie elektronickej komunikácie Obecnej správy s občanmi a inými subjektmi, koná úkony informatiky a automatického spracovania údajov pre potreby orgánov obce.

Z oblasti spoločenskej činnosti  toto oddelenie koná: správne, odborné a administratívne úkony priameho uplatnenia zákonov a iných predpisov, ktoré sú  zverené obci v oblastiach spoločenskej starostlivosti o deti, prídavku na deti, práva na  materskú dovolenku a rodičovský príspevok, invalidno-bojovnícku ochranu, uskutočňovania práv utečencov, vysídlených a vyhnaných osôb, sociálnej ochrany, základného vzdelávania, žiackeho a študentského štandardu, vykonávania prác, ktoré sa vzťahujú na spoločenské postavenie mládeže,  formovanie a navrhovanie  mládežníckej politiky a stratégie, sledovanie práce organizácií, ktoré zoskupujú mládež. Pripráva predbežné návrhy  aktov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, predseda obce a Obecná rada, za realizáciu  ktorých je zodpovedné oddelenie. Koná  normatívne, odborné a administratívne úkony, ktoré sa vzťahujú na uspokojenie určitých  potrieb občanov v oblasti predškolského, základného a stredného vzdelávania a výchovy, kultúry, telesnej kultúry, zdravotníctva a sociálnej ochrany, spoločenskej starostlivosti o deti, verejného informovania lokálneho významu a iné  úkony, ktoré mu zverí Zhromaždenie obce, Obecná rada a náčelník Obecnej správy.

Z oblasti všeobecných a spoločných úkonov koná úkony rozmnožovania materiálov, zaistenia objektov, telefonickej ústredne, vyhrievania prevádzkových miestností, protipožiarnej ochrany a iné pomocné a technické práce, úkony vodiča  osobných áut a obstarávateľa, ako i práce údržby budovy obce.  

Za účelom vykonávania zverených úkonov z pôvodnej príslušnosti obce ako organizačnej formy Obecnej správy v zložení Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony sa utvárajú miestne kancelárie pre tieto osídlené územia:
1) Miestna kancelária Hložany pre osadu Hložany,
2) Miestna kancelária Kulpín pre osadu Kulpín,
3) Miestna kancelária Maglić pre osadu Maglić.
Miestne kancelárie konajú úkony, ktoré sa vzťahujú na: osobné stavy občanov (vedú matriky, vydávajú výpisy a osvedčenia, zostavujú úmrtné listy, konajú súpis majetku a iné), overovanie rukopisov, odpisov a podpisov,  konajú úkony podateľne pre obecné orgány správy a iné administratívno-technické úkony, zverené zo strany obce.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony koná nasledujúce úkony: správne úkony, keď ide o priame uskutočnenie predpisov, ktorých vykonávanie je zverené obci v oblastiach komunálnych a bytových činností, urbanizmu, územného plánovania, stavebného pozemku a podnikateľského priestoru, lokálnych ciest, ulíc a iných verejných objektov všeobecného významu, realizuje jednotnú procedúru vydávania podmienok umiestnenia stavby, vydávania stavebných povolení, prihlášok  prác,  vydávania povolenia na používanie objektu, na zaobstaranie podmienok pre projektovanie, resp.  pripojenie objektov k  infraštruktúrnej sieti, na zaobstaranie dokladov a iných dokumentov, ktoré  vydávajú  držitelia verejných oprávnení a sú podmienkou pre výstavbu objektov, resp. pre vydávanie  podmienok umiestnenia stavby,  stavebného povolenia a povolenia na  používanie objektu z ich príslušnosti, ako i zabezpečovania podmienok pre zapojenia sa na infraštruktúrnu sieť a pre zápis  vlastníckych práv k vybudovanému objektu, tiež koná úkony  analytického sledovania stavu v hospodárstve, úkony koordinácie pri vypracovaní strategických rozvojových plánov v oblastiach dôležitých  pre rozvoj obce, koná  odborné analýzy pre  určenie  priority v oblasti  rozvoja obce, poskytuje odbornú mienku o návrhoch rozvojových projektov v osadách obce, ktoré sa čiastočne alebo  v úplnosti financujú z rozpočtu obce, upravuje a zabezpečuje osobitné podmienky a organizáciu cestnej premávky a taxi službu cestujúcich na území obce, koná  úkony v oblasti cien  bytovo-komunálnych služieb, remeselníctva, pohostinstva a turistiky, ochrany a zveľadenie životného prostredia, ochrany v prípade živelných pohrôm. Oddelenie ďalej koná úkony inšpekčného dozoru v oblasti výstavby objektov,  komunálnych činností, ochrany životného prostredia v obci a prepravy cestujúcich v cestnej premávke, pripráva  predbežné návrhy aktov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, predseda obce a Obecná rada, pripráva analytické a iné materiály zo svojej pôsobnosti, sleduje práce v oblasti poľnohospodárstva, hospodárstva a štatistiky, navrhuje  opatrenia na stimuláciu a pomoc pre  poľnohospodárstvo, malé a stredné podniky a podnikateľov v obci.

Koná aj správne, normatívne a odborné úkony keď ide o úpravu, používanie, zveľadenie a ochranu stavebného pozemku, údržbu, ochranu a rozvoj lokálnych a nekategorizovaných ciest a ulíc v Obci Báčsky Petrovec, plánovanie, spravovanie a dozor nad výstavbou komunálnych objektov, rozvoj a údržbu komunálnych objektov, údržbu, ochranu, rozvoj, riadenie a úpravu verejných plôch a verejných zelených plôch, údržbu, rozvoj a nakladanie s obytnými  budovami a bytmi vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec, projektovanie, plánovanie, rozvoj a dozor v oblasti komunálnych činností.

Prostredníctvom  kancelárie pre lokálny ekonomický rozvoj uskutočňuje spoluprácu s podnikateľmi, poskytuje im  odbornú pomoc v písaní projektov, biznis plánov, sleduje  zverejnené projektov týkajúce sa rozvoja, vedie evidenciu o zhotovených projektoch.  Koná práce prepravy a údržba služobných vozidiel obce.

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu koná  nasledujúce úkony: pripráva predbežný návrh uznesenia o rozpočte obce a uznesenia o konsolidovanej účtovnej závierke rozpočtu, pripráva predbežné  návrhy aktov, ktoré  schvaľujú Zhromaždenie obce,  predseda obce a Obecná rada z príslušnosti oddelenia, koná úkony realizácie rozpočtu, finančného plánovania, nakladania s prostriedkami a prevzatými záväzkami konsolidovaného trezoru,  nakladania s dlhom, koná  úkony rozpočtového účtovníctva, nakladá s hotovostnými prostriedkami, koná úkony internej  kontroly, určovania, platby a kontroly pôvodných verejných príjmov v súlade so zákonom, vyhotovuje  jednotlivé akty pre výkonné orgány  moci a Zhromaždenie, koná majetkovo-právne úkony, ktoré sa vzťahujú na  spravovanie, používanie a nakladanie  s majetkom  a na evidenciu nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec, účinkuje vo vypracovaní  normatívnych aktov Obecnej správy v časti  lokálnej daňovej administrácie, vedie register poplatníkov pôvodných  lokálnych verejných príjmov, koná úkony určovania lokálnych verejných príjmov na základe uznesenia Zhromaždenia obce,  tiež evidenciu o tom - uplatnenie jednotných štandardov, definícií, klasifikácií, nomenklatúr, kódovania údajov a techniky  spracovania v súlade s jednotným informačným systémom pre lokálne verejné príjmy, koná administratívno-odborné úkony verejných obstarávaní pre potreby orgánov obce. Pripráva a vypracúva  návrh finančného plánu priameho  rozpočtového užívateľa,  pripráva žiadosti o zmenu apropriácie, pripráva a overuje žiadosti pre platbu a transfer prostriedkov a kontroluje sprievodnú dokumentáciu, vedie pomocné účtovné knihy a zlaďuje ich s hlavnou knihou trezoru, zhotovuje  konsolidované periodické a ročné správy, stará sa o platbu pôvodných  verejných príjmov, vedie ekonomát pre potreby orgánov obce, iné materiálno-finančné úkony a úkony, ktoré mu zverí Zhromaždenie obce, predseda obce, Obecná rada a náčelník Obecnej správy, tiež vykladá a uplatňuje systémové zákony súvisiace s činnosťou oddelenie, ako  sú Zákon o rozpočtovom systéme, Zákon o financovaní lokálnej samosprávy atď.

Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady koná odborné a organizačné úkony pre prípravu zasadnutí Zhromaždenia obce a jeho pracovných telies. Pripráva predbežné návrhy aktov, ktoré vynáša Zhromaždenie obce, jeho  orgány a jeho pracovné telesá, odborne  spracúva a realizuje akty schválené na zasadnutiach Zhromaždenia obce a jeho pracovných  telies. Koná úkony, ktoré sú spojené s podaniami a návrhmi občanov, poskytuje pomoc výborníkom  vo vypracovaní  aktov, ktoré predkladá Zhromaždeniu obce a jeho pracovným telesám, koná prekladateľské úkony súvisiace s úradným používaním slovenského jazyka a písma pre Zhromaždenie  obce a jeho orgány a telesá. Koná úkony úpravy Úradného vestníka Obce Báčsky Petrovec, administratívno-technické úkony a úkony vedenia zápisníc zo Zhromaždenia obce a jeho pracovných telies, koná úkony z oblasti pracovných pomerov  zvolených,  ustanovených a zamestnaných osôb v Obecnej správe a iné úkony, ktoré jej  zverí Zhromaždenie obce, predseda obce, náčelník Obecnej správy a tajomník Zhromaždenia obce.

Služba Zhromaždenia obce a Obecnej rady koná aj nasledujúce úkony: odborné, administratívne a daktylografické úkony pre  Obecnú radu, predsedu obce a pracovné telesá,  ktoré vymenúva Obecná rada a predseda obce, pripráva zasadnutia Obecnej rady, odborne spracúva a uskutočňuje akty, ktoré vynáša Obecná rada, pripráva predbežné návrhy aktov vo vykonávaní  dozoru nad prácou Obecnej správy pri znehodnotení alebo zrušení aktov Obecnej správy, ktoré nie sú v súlade so zákonom, štatútom a iným normatívnym aktom alebo uznesením, ktoré vynieslo Zhromaždenie obce. Pripráva predbežné návrhy aktov,  ktoré vynáša Obecná rada v správnom konaní v druhom stupni z pôvodnej pôsobnosti obce. Koná úkony vedenia zápisníc na zasadnutiach Obecnej rady a jej pracovných telies, koná  administratívne a iné úkony, ktoré jej zverí predseda obce, Zhromaždenie obce, Obecná  rada a náčelník Obecnej správy. Koná úkony informovania o práci Zhromaždenia obce, Obecnej rady a ich pracovných telies.

Kabinet predsedu obce  koná  nasledujúce úkony:  odborné, poradenské, organizačné a administratívno-technické pre uskutočnenie príslušnosti a oprávnenia predsedu a zástupcu predsedu obce, ktoré sa vzťahujú na zastupovanie  obce vo vzťahoch k právnickým a fyzickým  osobám v krajine a v zahraničí. Koná prípravu pre  pracovné a iné  stretnutia predsedu a zástupcu predsedu obce, sleduje aktivity na realizácii určených záväzkov, koordinuje aktivity na uskutočnenie verejnosti práce, koná prijatie stránok, ktoré priamo oslovujú predsedu a zástupcu predsedu obce,  koná protokolárne úkony prijatia domácich a zahraničných  predstaviteľov miest, kultúrnych, športových a iných predstaviteľov,  udelenia verejných uznaní a iné protokolárne úkony, ktoré určí predseda a zástupca predsedu obce,  koná rozvrhnutie aktov a predmetov vzťahujúcich sa na predsedu a zástupcu predsedu obce, ich  archivovanie a upravuje dokumentáciu týkajúcu sa  ich aktivít. Koná aj iné  úkony na príkaz predsedu a zástupcu predsedu obce.

Úkony organizačných jednotiek spravujú:

Oddelenie pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony – vedúci dipl. práv. Predrag Bojanić,

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony – vedúci dipl.inž. Duško Lukač,

Oddelenie pre rozpočet, financie a daňovú administráciu – vedúca špec. odbor. ekon. Milena Nišić, 

Služba Zhromaždenia obce a  Obecnej rady –  vedúci služby dipl.práv. Rastislav Labát

Kabinet predsedu obce – vedúca kabinetu Jelena Sarač.

OU Dijagram

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика