O obci

    Obec Báčsky Petrovec je umiestnená v časti južnej Báčky, na ploche 158 kvadrátnych kilometrov, na veľmi plodnom území medzi obcami Nový Sad, Vrbas a Báčska Palanka a obcou Beočín v Srieme, ktorá je oddelená riekou Dunaj

Územie obce je popretínané sieťou kanálov irigačného systému Dunaj-Tisa-Dunaj, ktorý je splavný celým svojím tokom. Úseky regionálnych ciest Nový Sad-Odžaci-Sombor a Nový Sad-Báčska Palanka, tiahnuce touto obcou, spájajú ju so susednými obcami. Podobne je to i so železničnou dopravou, keďže územím obce prechádza trať Nový Sad-Sombor.

    Obec Báčsky Petrovec tvoria štyri osídlenia - Báčsky Petrovec ako osídlenie mestského charakteru a Kulpín, Hložany a Maglić ako dedinské osídlenia panónskeho typu.

Obec Báčsky Petrovec
Urbanistiscký plán obce Báčsky Petrovec

Báčsky Petrovec
Urbanistiscký plán mesta Báčsky Petrovec

 Kulpín
Urbanistiscký plán mesta Kulpin

Maglić
Urbanistiscký plán mesta Maglić

Hložany
Urbanistiscký plán mesta Hložany

    Podľa súpisu z roku 2002 v obci žije 14.681 obyvateľov. Z toho počtu Báčsky Petrovec počíta 6.727, Kulpin 2.976, Hložany 2.283 a Maglić 2.695 obyvateľov.

OBYVATEĽSTVO OBCE BÁČSKY PETROVEC

 
Súpis 1991
Súpis 2002
Rozdiel
Obec: Báčsky Petrovec
15.662
14.681
- 981
Osídlenia: Báčsky Petrovec
7.236
6.727
- 509
  Hložany
2.491
2.283
- 208
Kulpín
3.203
2.976
- 227
Maglić
2.732
2.695
- 37

 

1. Po nacionálnej alebo etníckej príslušnosti podľa súpisu 2002.

Národnostná prislušnosť

SPOLU

 
2002
1991
 
súhrne
%
súhrne
%

SPOLU

14.681

100,00

15.656

100,00

Srbi

3.779

25,74

3.310

21,14

Čiernohorci

20

0,13

39

0,24

Jugoslovania

293

1,99

722

4,61

Albánci

5

0,03

15

0,095

Bošniaci

4

0,027

-

-

Bulhari

4

0,027

-

-

Maďari

85

0,57

92

0,58

Macedónci

12

0,08

15

0,095

Moslimovia

13

0,085

13

0,083

Nemci

6

0,04

-

-

Rómi

85

0,57

65

0,41

Rusi

3

0,02

-

-

Rusini

11

0,07

9

0,057

Slováci

9.751

66,42

11.083

70,79

Slovínci

7

0,047

8

0,05

Ukrajinci

11

0,07

-

-

Chorváti

120

0,81

179

1,14

Česi

2

0,01

-

-

Ostatní

14

0,095

51

0,32

Bunevčania

-

-

1

0,006

Šokci

-

-

2

0,012

Nevyjadrení

254

1,73

25

0,15

Regionálna prislušnosť

24

0,16

1

0,006

Neznámi

178

1,21

26

0,16

 

PRIPOMIENKA: údaje sú podanné po záverečných výsledkoch súpisu 2002 na základe Oznámenia Republického ústavu pre štatistiku č.295 z 24.12.2002. Údaje zo súpisu 1191 vzaté z Knihy súpisu obyvateľstva

2. Podľa pohlavia a veku podľa súpisu z roku 2002.

 

SPOLU

 
súhrne
%
mužských
ženských
SPOLU
14.681
100,00
7.197
7.484

0 - 4

644

4,38

341

303

5 - 9

794

5,40

409

385

10 - 14

862

5,87

453

409

15 – 19

1.036

7,05

527

509

20 - 24

975

6,64

493

482

25 – 29

906

6,17

445

461

30 - 34

906

6,17

476

430

35 - 39

969

6,60

520

449

40 - 44

1.107

7,54

567

540

45 - 49

1.245

8,37

641

604

50 - 54

1.178

8,02

638

540

55 - 59

743

5,06

356

387

60 - 64

820

5,58

380

440

65 - 69

892

6,07

380

512

70 - 74

743

5,06

268

475

75 - 79

499

3,39

181

318

80 - 84

213

1,45

75

138

85 - 89

102

0,69

29

73

90-94

19

0,12

5

14

95 a viac

4

0,027

1

3

Neznámy

24

0,16

12

12

 

POZNÁMKA: spracované podľa zverejnených údajov Republického ústavu pre štatistiku v Oznámení č.295 z 24.12.2002.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика