Exchange 3

„ Posilnenie kapacít Obce Báčsky Petrovec v oblasti biznis inkubácie“

finančne podporeného zo strany Delegácie EÚ v Belehrade


Projekt realizuje Obec Báčsky Petrovec, v partnerstve s Obcou Kamnik zo Slovinska, Obcou Martin zo Slovenska a Akadémiou ženského podnikania z Nového Sadu, v rámci projektu Exchange 3. Projekt financuje Európska únia, administruje Delegácia Európskej únie v Srbsku a realizuje Stála konferencia miest a obcí.  Hodnota projektu je 180. 647,00 eur.

Cieľom projektu Exchange 3 je posilnenie kapacít miestnej samosprávy na zlepšenie poskytovania služieb a podporovanie miestneho razvoja v súlade s vlastnými prioritami.

Obec Báčsky Petrovec má eminentný záujem o kvalitnú a pravidelnú komunikáciu s podnikateľským sektorom, k čomu má prispieť funkčné Podnikateľské a inovačné centrum, ako aj Kancelária pre miestny  ekonomický rozvoj. Zvláštnu pozornosť budeme venovať ekologickým a inovačným podnikom, ako aj podnikaniu žien.

Očakávané výsledky:

1. Rada pre hospodárstvo – orgán miestneho zastupiteľstva, bude mať vypracovaný akčný plán na rok 2012, a prijme uznesenie o konaní každoročnej tzv. biznis konferencii
2. Kancelária pre miestny ekonomický rozvoj – funkčná, s tímom ľudí, a jasnými úlohami a vypracovaným plánom prípravy a implementácie projektov reflektujúc Strategický rozvojový plán Obce Báčsky Petrovec
3. Kontrahovanie personálu pre BIC, sro Báčsky Petrovec a jeho prepojenie s hore uvedenými inštitucionálnymi jednotkami
4. Úspešná promócia podnikania žien, ekologických a inovatívnych podnikov v Obci Báčsky Petrovec
5. Prijatie nových nástrojov a opatrení pre podporu podnikania žien, ekologických a inovatívnych podnikoch v Obci Báčsky Petrovec
6. Vytvorená web stránka BIC, sro Báčsky Petrovec

Plánované aktivity:

• 8 dňové školenie z oblasti miestneho ekonomického rozvoja v Martine a v Kamníku
• 4 dní v Martine, august 2011, 4 slovenskí experti, 7 účastníci z Báčskeho Petrovca
• 4 dni v Kamníku, september 2011, 4 slovinskí experti  7 účastníci z Báčskeho Petrovca
• 10 dňové školenie v Báčskom Petrovci
• 5 dní riadené 2 slovenskými expertami, október 2011, 10 účastníkov
• 5 dní riadené 2 slovinskými expertami, november 2011, 10 účastníkov
• Sfunkčnenie Rady pre hospodárstvo - prepojenie medzi podnikateľským sektorom a miestnou vládou – do konca júna 2012,
• Príručka/metodika pre efektívne plánovanie, implementáciu a rozvoj miestneho hospodárstva – súbor nástrojov, a opatrení na podporu podnikania v Obci pre inštitúcie: Radu pre hospodárstvo, Kanceláriu pre miestny ekonomický rozvoj, Podnikateľsko – inovačné centrum, sro. – do konca júna 2012,
• Dobudovanie BIC v BP, rekonštrukcia podkrovia pre účely školenia a manažmentu biznis inkubátora (80m²) – do konca augusta 2011,
• Modernizácia technického vybavenia biznis inkubátora v Báčskom Petrovci – pre rýchlejší a bezporuchový prístup internetu – do konca augusta 2011,
• Vypracovanie tzv. Small Business Act/ Stratégie rozvoja MSP pre Obec Báčsky Petrovec – do konca mája 2012,
• Organizácia „podnikateľskej konferencie“ o podnikateľských inkubátoroch v BP, mini podnikateľskej výstavy, s cieľom propagácie ekologických, inovatívnych podnikov a podnikania žien – máj 2012.
 

 

 

 

 

 Čítať ďalej: Exchange 3          Čítať ďalej: Exchange 3           Čítať ďalej: Exchange 3