Exchange4

Základné informácie o projekte súpis a registrácia verejného majetku...

Všeobecným cieľom projektu je umožniť čím účinnejšiu prácu obecnej správy, keď ide o nakladanie s majetkom JLS Obce Báčska Palanka a Obce Báčsky Petrove. Špecifickým cieľom je zlepšenie kvality a modernizácia procesu poskytovania služieb lokálnej administrácie, ktorý sa vzťahuje na nakladanie s verejným majetkom, čo možno dosiahnuť rozvojom technických a organizačných kapacít vo forme utvorenia jednotnej a potrebnej databázy o verejnom majetku po takmer dvoch desaťročiach, rozvojom softvérových riešení a edukáciou zamestnancov v oblasti manažmentu verejného majetku.

Význam tohto projektu je v reformovanej verejnej správe, ktorá by mala cez zlepšené nakladanie s majetkom zo strany jednotky lokálnej samosprávy pravidelne, transparentne a zodpovedne realizovať nacionálnu politiku v doméne udržateľného lokálneho ekonomického a spoločenského rozvoja, aby sa tak uspokojili potreby všetkých zainteresovaných strán a konečných užívateľov, na ktorých tento projekt bude mať vplyv, respektíve občanov a hospodárstva oboch obcí.

Projekt: Ekonomická konkurencia prostredníctvom združovania do poľnohospodárskych družstiev

Čítať ďalej: Projekt: Ekonomická konkurencia prostredníctvom združovania do poľnohospodárskych družstiev
Obec Báčsky Petrovec v spolupráci s Obcou Báč, ktorá je i nositeľom, realizuje projekt Ekonomická konkurencia prostredníctvom združovania do poľnohospodárskych družstiev, ktorý sa financuje z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu Exchange 4. Okrem našej obce partner v projekte je i Družstevný zväz Vojvodiny. Celková hodnota projektu je 134.000,00 eúr, z čoho dotácia Európskej únie je 115.000,00 eúr. 
Základný cieľ projektu je zveľadenie a rozvoj poľnohospodárskej činnosti a lokálnej ekonómie prostredníctvom silnenia aktivít poľnohospodárskych družstiev.
Špecifický cieľ projektu je zveľadenie konkurencie ovocinárov a zeleninárov podporovaním poľnohospodárskych družstiev.
Cieľová skupina projektu sú výrobcovia ovocia a zelenín v obciach Báč a Báčsky Petrovec, zamestnanci v obecných správach, poverení prácami rozvoja a zveľadenia poľnohospodárskej výroby, ako i žiaci a profesori strednej poľnohospodárskej školy.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика