Savet za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera

Kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji

U smislu ovog kodeksa, funkcioner lokalne samouprave (u tekstu još i funkcioner) je svako izabrano, postavljeno i imenovano lice u organima opštine, grada i grada Beograda i u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač opština, grad i grad Beograd.

Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petr

Ovom Odlukom obrazuje se Savet za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: „Savet“), kao posebno radno telo Skupštine opštine Bački Petrovac i bliže se uređuju njegov sastav, način izbora članova, nadležnosti i ovlašćenja Saveta, kao i obaveze organa Opštine, javnih preduzeća, ustanova koje osniva Opština Bački Petrovac i njihovih funkcionera u vezi sa primenom i praćenjem primene Kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Opštini Bački Petrovac.

Rešenje o imenovanju članova Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa

U Savet za praćenje primene etičkog kodeksa imenuju se:

Nadležnosti Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac

1. vodi registar lica koja se smatraju funkcionerima lokalne samouprave u smislu Kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji (u daljem tekstu: Kodeks);
2. upoznaje funkcionere sa Kodeksom i sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije;
3. prati da li se funkcioneri pridržavaju odredaba Kodeksa;
4. prikuplja informacije koje se odnose na ponašanje funkcionera u vezi sa Kodeksom;
5. prati i analizira događaje i pojave od značaja za uspešnu primenu Kodeksa;
6. promoviše primenu Kodeksa u opštini i šire;
7. sprovodi u saradnji sa lokalnim medijima i organizacijama građanskog društva edukaciju po pitanju primene Kodeksa;
8. predlaže i samostalno sprovodi radnje koje vode unapređenju primene Kodeksa;
9. pruža savete i mišljenja funkcionerima, građanima, sredstvima javnog informisanja, organima i organizacijama u vezi sa primenom Kodeksa;
10. ostvaruje saradnju sa institucijama koje rade u srodnim delatnostima;
11. obavlja druge poslove određene Odlukom o obrazovanju Saveta za praćenje primene Kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački Petrovac i drugim propisima.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика