Oznámenie o začatí prác na príprave návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018-2025. -

Republika Srbsko

Autonómna pokrajina Vojvodina

OBECNÁ RADA

Pracovná skupina pre vypracovanie

návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec

P r e d s e d n í č k a

Číslo. 016-4/243-2018/3

Dňa: 14.12.2018

Báčsky Petrovec

              Oznámenie o začatí prác na príprave návrhu

              Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018-2025. -

               

                Na základe zákonného záväzku, ktorý vyplýva z článku 14 odsek 2 a článku 15 odsek 2 bod 3 Zákona o verejnom zdraví (Úradný vestník RS, č. 15/2016) a v súlade so záverom Pracovnej skupiny Obecnej rady  Obce Báčsky Petrovec poverenej  vypracovaním návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018 -2025,  oboznamuje sa verejnosť Obce Báčsky Petrovec, že v období december 2018 - január 2019  bude konať  zber  nevyhnutných údajov  (od kompetentných orgánov Obce Báčsky Petrovec,  ustanovizní, organizácií,  inštitúcií, miestnych spoločenstiev, verejných komunálnych podnikov, športových klubov, združení občanov z územia  Obce Báčsky Petrovec, Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny)  a konať anketovanie  občanov Obce Báčsky Petrovec,  ktorých odpovede na položené otázky budú podklad  na vypracovanie návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec 2018 -2025.

                Oslovujeme  všetkých, ktorým s týmto zámerom bude zaslaný písaný akt Pracovnej skupiny, aby vyšli v ústrety  žiadostiam o poskytnutie a doručenie  údajov, ktoré sa od nich budú požadovať.

                Zároveň  vopred ďakujeme občanom Obce Báčsky Petrovec, ktorí poskytnú odpovede na  otázky z anketových  dotazníkov súvisiacich s vypracovaním  návrhu Plánu verejného zdravia Obce Báčsky Petrovec  2018 – 2025 a na tento spôsob  prispejú k  jeho vypracovaniu.

                                                                                                                                             

P R E D S E D N Í Č K A

                                                                                                                                                  PRACOVNEJ SKUPINY 

                                                                                                                                         Dr. Tatjana Deman Javorník, v.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика