Prídavok na deti

K žiadosti o uskutočnenie práva na prídavok na deti podávateľ žiadosti prikladá:

 1. výpisy z matriky narodených pre všetky deti v rodine,
 2. osvedčenie o štátnom občianstve SČH,
 3. fotokópie osobných preukazov dospelých členov spoločnej domácnosti a pre deti prihlášky bydliska,
 4. fotokópie svojej overenej zdravotnej knižky,
 5. potvrdenie o príjmoch počas troch mesiacov, ktoré predchádzajú mesiacu, keď sa žiadosť podáva, pre každého člena spoločnej domácnosti, ktorý uskutočňuje príjmy,
 6. potvrdenie o katastrálnych príjmoch v minulom roku pre každého členov spoločnej domácnosti z miesta narodenia a bývania,
 7. daňové potvrdenie pre každého člena spoločnej domácnosti z miesta narodenia a bývania,
 8. vyhláška o spoločnej domácnosti (text vyhlášky je na tlačive žiadosti),
 9. vyhláška, že sa priamo stará o deti (text vyhlášky je na tlačive žiadosti),
10. potvrdenie o tom, že je dieťa riadny žiak (pre deti, ktoré navštevujú základnú, resp. strednú školu),
11. dôkazy o faktoch ohľadom nehnuteľností a obytného priestoru (výpis z pozemkových kníh – vlastnícky list, zmluva o kúpe nehnuteľností, rozhodnutie o dani, potvrdenie republikového geodetického ústavu, zmluva o užívaní bytu),
12. vyhláška o tom, že nevlastní likvidné a peňažné prostriedky(text vyhlášky je na tlačive žiadosti),
13. potvrdenie príslušnej zdravotníckej ustanovizne o dôvodoch mimoriadneho školenia,
14. akt o rozvrhnutí pre dieťa s poruchami vo vývine,
15. akt o predĺžení rodičovského práva,
16. dôkazy, na základe ktorých sa uskutočňuje status osamelého rodiča (úmrtný list pre druhého rodiča, dôkaz o zverení dieťaťa po rozvode manželstva alebo zániku nemanželského zväzku, rozhodnutie súdu o rodičovskom práve alebo výpis z matriky narodených pre detí nezisteného otcovstva, potvrdenie vojenského  orgánu, potvrdenie nápravnovýchovného ústavu),
17. dôkazy o nezamestnanosti (potvrdenie a pracovná knižka),
18. dôkazy o opatrovníctve alebo živiteľstve (akt príslušného orgánu opatrovníctva),
19. fotokópiu karty bežného účtu (obojstranne).

Prílohy vyznačené pod číslom 12.18. doručujú sa len v prípade dosvečenia tých statusov.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика