Úhrada trov pobytu v predškolskej ustanovizni pre deti bez rodičovskej opatery

K žiadosti o uskutočnenie práv na úhradu trov pobytu v predškolskej ustanovizni pre dieťa bez rodičovskej opatery  podávateľ žiadosti prikladá:

1. potvrdenie ustanovizne sociálnej ochrany o ubytovaní detí v ustanovizni alebo stredisku pre sociálnu prácu o ubytovaní dieťaťa v živiteľskej rodine, resp. stredisku  pre  sociálnu prácu o ubytovaní dieťaťa v opatrovníckej rodine,
2. rozhodnutie o uskutočnenom práve na detský prídavok (podáva iba opatrovník a živiteľ),
3. potvrdenie predškolskej ustanovizne o zápise dieťaťa do materskej školy.
 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика