Regresovanie časti trov pobytu v predškolskej ustanovizni

Regresovanie časti trov pobytu v predškolskej ustanovizni – základnej škole pre dieťa narodené v poradí tretie, resp. štvrté (pre deti pred-školského veku):
   
- k žiadosti o uskutočnenie práv na úhradu časti trov v PU podávateľ žiadosti prikladá:        

1. fotokópiu osobného preukazu,
2. výpis z matriky narodených  pre všetky deti v rodine,
3. dôkaz o bydlisku pre seba a pre dieťa, pre ktoré sa žiada uskutočnenie práva,
4. potvrdenie PU o zápise dieťaťa na celodenný, resp. poldenný pobyt.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика