Rodičovský prídavok

Rodičovský prídavok uskutočňuje matka za svoje druhé, tretie a štvrté dieťa na základe podanej žiadosti a nasledujúcich dôkazov:

1. výpisov z matriky narodených pre všetky deti v rodine, ktoré nemôžu byť staršie ako šesť mesiacov,
2. osvedčenia o štátnom občianstve SČH (podávateľa), ktoré nemôže byť staršie ako šesť mesiacov,
3. fotokópie osobného preukazu matky,
4. fotokópie overenej zdravotnej knižky matky,
5. prihlášky bydliska pre deti,
6. potvrdenia príslušného opatrovníckeho orgánu, že sa priamo stará o dieťa, pre ktoré podala žiadosť a že jej nebolo odňaté rodičovské právo vzhľadom na skôr narodené deti,
7. vyhlášky matky, že ona a členovia domácnosti, s ktorými žije, neplatia daň z majetku na daňový základ väčší ako 12.000.000 dinárov,
8. vyhláška matky, že ona a druhý rodič dieťaťa nežije a nepracuje v zahraničí,
9. fotokópie karty bežného účtu v oprávnenej finančnej organizácii za účelom výplaty rodičovského prídavku  alebo fotokópie prvej strany vkladnej knižky.

Keď otec, v súlade so zákonom, uskutočňuje právo na rodičovský prídavok, k žiadosti o uznanie práva, vedľa uvedených dôkazov pre matku dieťaťa, podáva také isté dôkazy pre seba a jeden z nasledujúcich dôkazov:

1. výpis z matriky umretých pre matku;
2. potvrdenie opatrovníckeho orgánu o fakte, že matka opustila dieťa;
3. rozhodnutie príslušného súdu, že je matka pozbavená rodičovského práva;
4. správu komisie príslušného zdravotníckeho orgánu o ťažšom ochorení matky alebo rozhodnutie, ktorým je matka pozbavená spôsobilosti na právne úkony;
5. potvrdenie príslušnej ustanovizne o začiatku a trvaní výkonu trestu väzenia pre matku.

Poradie narodenia dieťaťa, pre ktoré otec podáva žiadosť o uznanie práva na rodičovský prídavok, určuje sa podľa matky.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика