Dopravná inšpekcia

 

 • Dopravná inšpekcia (úkony):

  • koná dozor nad uplatnením  predpisov v rámci úkonov zverených  zákonom  a dozor nad uplatnením  obecných uznesení vynesených na základe zákona a iných predpisov v oblasti cestnej premávky a ciest,
  • dozor nad vykonávaním  verejnej prepravy cestujúcich, vecí a nákladov v cestnej premávke (taxislužba cestujúcich:  linková- mestská  a prímestská  preprava, osobitná  linková preprava, nelinková preprava a preprava cestujúcich pre vlastné potreby; linková, nelinková a preprava vecí pre vlastné potreby; verejná preprava nákladov a preprava nákladov pre vlastné potreby; kontrola platných a overených cestovných poriadkov a inej dokumentácie v súvislosti s vykonávaním činnosti verejnej prepravy cestujúcich; kontrola zastavanosti a vybavenia autobusových  zastávok),
  • koná kontrolu verejnej cesty v exploatácii z aspektu bezpečnosti cestnej premávky;
  • kontrolu umiestnenia vertikálnej a horizontálnej dopravnej signalizácie,
  • kontrolu prác na výstavbe, rekonštrukcii a údržbe  obecných ciest a ulíc,  ich častí a cestného objektu,
  • kontrolu stavu obecných ciest a ulíc, ich  častí a cestných objektov,
  • kontrolu zabratia verejných dopravných plôch,
  • kontrolu podmienok priebehu dopravy na obecných cestách a uliciach,
  • vedie správne konanie,
  • podáva žiadosť o začatie priestupkového konania a prihláška v dôsledku hospodárskeho previnenia,
  • pripráva správy a informácie súvisiace s inšpekčným dozorom,
  • koná iné úkony v súlade so zákonom, uzneseniami a inými predpismi vynesenými na základe zákona,
  • odborné a administratívne úkony pre potreby Rady pre bezpečnosť cestnej premávky,
  • koordináciu úkonov Rady s Agentúrou pre bezpečnosť  premávky a inými radami a komisiami  susedných miest a obcí.

 

Prihláška

Kontrolne liste

Plan rada i izveštaj

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика