Turistická inšpekcia

Turistická inšpekcia (úkony):

 • zisťuje, či sú splnené predpísané podmienky  na vykonávanie činnosti a poskytovanie služieb v súlade so Zákonom o turizme,
 • zisťuje identitu zamestnancov v obchodných spoločnostiach, podnikateľov, inej právnickej osoby alebo zahraničnej  právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť a poskytuje služby  upravené zákonom, nahliadnutím do osobného dokladu alebo iného verejného dokladu s fotografiou,
 • zisťuje identitu osôb,  ktoré vykonávajú pohostinskú činnosť v objektoch domáckej výroby a v dedinskej turistickej domácnosti, nahliadnutím do osobného dokladu alebo iného verejného dokladu s fotografiou,
 • kontroluje miestnosti, v ktorých sa vykonáva činnosť a poskytujú služby, zmluvy, evidencie, doklady a inú dokumentáciu potrebnú pre zistenie zákonitosti  hospodárenia  obchodných  spoločností, podnikateľov alebo pobočiek inej domácej alebo zahraničnej právnickej osoby, tiež fyzických osôb, ktoré vykonávajú činnosť a poskytujú služby určené Zákonom o turizme,
 • koná nahliadnutie do zmlúv a previerku vydaných rozhodnutí o rozdelení do kategórií objektov v súlade so Zákonom o turizme,
 • koná previerku zúčtovania a platenia pobytového poplatku, nahliadnutím do evidencie hostí a inej  sprievodnej dokumentácie,
 • koná previerku vyznačenia a dodržiavania pracovného času v pohostinských objektoch,
 • žiada si  súdny príkaz na prehliadku bytového alebo sprievodného priestoru, keď zistí, že sa v tom  priestore koná činnosť alebo  poskytujú služby, a to v prípade, keď  majiteľ alebo užívateľ priestoru neprivolí vykonať inšpekčný dozor,
 • žiada si asistenciu polície, ak sa opodstatnene zhodnotí, že je to potrebné v určitých prípadoch,
 • vynáša rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje odstrániť určité nedopatrenia a určí lehotu na ich odstránenie,
 • vynáša rozhodnutia o dočasnom zákaze vykonávania činnosti a poskytovania služieb, resp. práce v objekte, ak sa v stanovenej lehote zistené nedopatrenia neodstránia,
 • vydáva priestupkový príkaz,
 • podáva prihlášku príslušnému orgánu za trestný čin alebo hospodárske previnenie, resp. podáva žiadosť o začatie priestupkového konania,
 • podniká aj iné predpísané opatrenia  určené zákonom.

 

Prihláška

 

 

Kontrolne liste

 

 

Plan rada

 

 

Odluke

 

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика