Kontrolne liste

1a КОНТРОЛНА ЛИСТА снабдевање водом за пиће
1b КОНТРОЛНА ЛИСТА снабдевање водом за пиће
1c КОНТРОЛНА ЛИСТА снабдевање водом за пиће
2a КОНТРОЛНА ЛИСТА пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
2b КОНТРОЛНА ЛИСТА пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
2c КОНТРОЛНА ЛИСТА пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
3a КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање ком. отпадом
3b КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање ком. отпадом
3c КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање ком. отпадом
4a КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање зелених површина
4b КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање зелених површина
4c КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање зелених површина
5a КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање улица и путева
5b КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање улица и путева
5c КОНТРОЛНА ЛИСТА одржавање улица и путева
6a КОНТРОЛНА ЛИСТА обезбеђивање јавног осветљења
6b КОНТРОЛНА ЛИСТА обезбеђивање јавног осветљења
6c КОНТРОЛНА ЛИСТА обезбеђивање јавног осветљења
7a КОНТРОЛНА ЛИСТА управљање пијацама
7b КОНТРОЛНА ЛИСТА управљање пијацама
7c КОНТРОЛНА ЛИСТА управљање пијацама
8a КОНТРОЛНА ЛИСТА погребне услуге
8b КОНТРОЛНА ЛИСТА погребне услуге
8c КОНТРОЛНА ЛИСТА погребне услуге
9 КОНТРОЛНА ЛИСТА превоз путника у друмском саобраћају
10 КОНТРОЛНА ЛИСТА делатност зоохигијене
11 КОНТРОЛНА ЛИСТА јавна паркиралишта
11a КОНТРОЛНА ЛИСТА јавна паркиралишта физичка лица
11b КОНТРОЛНА ЛИСТА јавна паркиралишта правна лица

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика