Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

Dokumentácia potrebná pre vydanie osvedčenia o štátnom občianstve:

- potvrdenie o zaplatenom republikovom poplatku v sume  770,00 dinárov
                 na účet: 840-742221-843-57, model 97 s vyznačením čísla 59-207
- potvrdenie o zaplatenom obecnom poplatku v sume 170,00 dinárov
                 na účet: 840-742251-843-73, model 97 s vyznačením čísla 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика