Vydanie potvrdenia o žití

Dokumentácia  potrebná pre vydanie potvrdenia o žití:
- fotokópia osobného preukazu,

- potvrdenie o zaplatenom republikovom poplatku v sume  770,00 dinárov
                 na účet: 840-742221-843-57, model 97 s vyznačením čísla 59-207
- potvrdenie o zaplatenom obecnom poplatku v sume 300,00 dinárov
                 na účet: 840-742251-843-73, model 97 s vyznačením čísla 59-207.

* Za potvrdenie o žití, ktoré sa vydáva pre prevzatie dôchodku, poplatok sa neplatí.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика