Kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie

Dokumentácia  potrebná pre  kompletizovanie úmrtného listu pre pozostalostné konanie:   
- odpis listu vlastníctva, resp. listu nehnuteľností alebo výpisy z pozemkových kníh po zosnulom (súd - kataster nehnuteľností),
- vkladné a devízové knižky zosnulého,
- technické preukazy zosnulého,
- zmluva o doživotnom vydržiavaní (ak existuje) alebo testament (ak existuje).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика