Vydávanie potvrdenia o slobodnom manželskom stave

Potvrdenie o slobodnom manželskom stave sa vydáva podľa miesta narodenia.

Dokumentácia  potrebná pre vydanie potvrdenia o slobodnom manželskom stave:
- údaje  o osobe, pre ktorú treba vydať potvrdenie o slobodnom manželskom stave (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, meno otca, štátne občianstvo, adresa bydliska a názov štátu, v ktorom sa chce uzavrieť manželstvo),

- potvrdenie o zaplatenom republikovom poplatku v sume  1.140,00 dinárov
                 na účet: 840-742221-843-57, model 97 s vyznačením čísla 59-207
- potvrdenie o zaplatenom obecnom poplatku v sume 650,00 dinárov
                 na účet: 840-742251-843-73, model 97 s vyznačením čísla 59-207.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика