Vymazanie z voličského zoznamu

Dokumentácia potrebná pre vymazanie  z  voličského  zoznamu:
- výpis z matriky úmrtí, 
- odhlásenie bydliska, 
- rozhodnutie o prepustení zo štátneho občianstva,
- rozhodnutie o odňatí spôsobilosti na právne úkony. 
Oslobodené od poplatku. 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика